Prawo jest
sztuką…

Nowelizacja KSH RKKW Fundacja Rodzinna

Aktualności

Sukcesy kancelarii

Spory korporacyjne

Nierozwiązane spory korporacyjne zwykle negatywnie wpływają na całość interesów spółki. Wsparcie profesjonalistów w przeciwdziałaniu sporom korporacyjnym oraz ich rozwiązywaniu to inwestycja, zapewniająca możliwość dalszego, zrównoważonego rozwoju.

 

Zespół ekspertów Kancelarii RKKW to nie tylko wysoko wykwalifikowani prawnicy procesowi, ale również specjaliści z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Połączenie umiejętności praktycznych i eksperckiej wiedzy biznesowej zapewnia naszym Klientom możliwość realizacji wyznaczonych celów biznesowych. Wyróżnia nas także indywidualne podejście do każdej ze spraw, uwzględniające specyfikę relacji pomiędzy wspólnikami, jak również wyjątkowa dbałość o wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Zapewniamy strategiczne, kompleksowe wsparcie – zarówno spółkom, jak również akcjonariuszom (większościowym i mniejszościowym). Rozległe doświadczenie zdobyliśmy m.in. w zaskarżaniu oraz obronie uchwał, prowadzeniu postępowań rejestrowych oraz przed organami administracji, a także reprezentacji w sporach związanych z odpowiedzialnością członków organów spółek.

Infrastruktura i Budownictwo

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych oraz rozwiązywania sporów. Nasi prawnicy posiadają bogate doświadczenie w kompleksowym doradztwie na rzecz uczestników procesu inwestycyjnego w realizacji projektów infrastrukturalnych, budowlanych i przemysłowych oraz skomplikowanych sporach budowlanych wymagających specjalistycznych opinii ekspertów i biegłych sądowych. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Doradzamy inwestorom, generalnym wykonawcom, podwykonawcom realizującym inwestycje liniowe i kubaturowe. Posiadamy doświadczenie w realizacji inwestycji takich jak autostrady, drogi ekspresowe, obwodnice, obiekty sportowe i energetyczne oraz przemysłowe. Od wielu lat z sukcesem doradzamy Klientom z sektora automatyki przemysłowej, sektora chłodniczego i grzewczego, energetycznego, producentom systemów wczesnego wykrywania oblodzenia na drogach, autostradach i lotniskach, producentom urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, producentom i integratorom systemów antydronowych, systemów dronów autonomicznych, radarów naziemnych oraz podmiotom z sektora naftowego i gazowego.

Doradzamy w strategicznych i transgranicznych projektach dotyczących budowy i eksploatacji krytycznej infrastruktury energetycznej związanej z bezpieczeństwem państwa (energetyczne sieci przesyłowe oraz gazociągi wraz z infrastrukturą towarzyszącą).

Nasze doradztwo obejmuje przygotowywanie i negocjowanie umów handlowych, w tym w szczególności umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych FIDIC, przygotowywanie roszczeń na gruncie FIDIC, pozwów, odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych środków zaskarżenia. Świadczymy pomoc prawną w zakresie przygotowywania, analizy i negocjacji umów sprzedaży, dostawy oraz instalacji nowoczesnych systemów automatyki budynkowej.

Posiadamy bogate doświadczenie w projektach wymagających zaawansowanej wiedzy technicznej, w których aspekty technologiczne mają kluczowe znaczenie. Współpracujemy z inżynierami i projektantami zaangażowanymi w procesy infrastrukturalne.

Postępowania sądowe i arbitraż

Skuteczne prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych wymaga stałego poszerzania wiedzy merytorycznej oraz dbałości o najmniejsze szczegóły. Działając w taki właśnie sposób, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak również Sądem Najwyższym.

 

Prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych to znacznie więcej niż wyłącznie reprezentacja na sali sądowej. To również konieczność terminowego dopełnienia szeregu skomplikowanych formalności i przeprowadzenie wielu strategicznych analiz, nierzadko wymagających specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

 

Naszym Klientom oferujemy gruntowną, strategiczną pomoc. Podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza rzetelna, wieloaspektowa analiza sprawy. Doradzamy już od momentu powstania problemu prawego aż do jego ostatecznego zakończenia i skutecznej egzekucji praw Klienta. Udzielamy wsparcia na etapie przygotowania się do walki na sali sądowej oraz w doborze odpowiednich środków prawnych i skutecznym ich wykorzystaniu.

Prawo spółek

Funkcjonowanie spółek prawa handlowego jest niezwykle skomplikowanym, wieloaspektowym procesem. Dla pełnej realizacji swoich celów biznesowych spółki potrzebują doradztwa doświadczonych specjalistów. Tylko ono gwarantuje bezcenne poczucie prawnego bezpieczeństwa.

 

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu i stale poszerzanej wiedzy merytorycznej, zapewniamy spółkom prawa handlowego profesjonalną obsługę. Zespół wspólników i współpracowników Kancelarii w pełni angażuje się w każdą z prowadzonych spraw, pozostając do dyspozycji Klienta na każdym z etapów działalności spółki. Świadczymy nasze usługi począwszy od wsparcia w wyborze najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez bieżące doradztwo w trakcie funkcjonowania przedsiębiorstwa aż po ewentualne zakończenie jego działalności.

 

Doskonała znajomość realiów biznesowych ułatwia nam zrozumienie potrzeb i oczekiwań Klientów. Połączenie stale pogłębianej wiedzy eksperckiej i biznesowej sprawia, że oferowana przez nas pomoc dostosowana jest do charakteru prowadzonej działalności i realiów rynkowych.

Klienci indywidualni i sukcesja

Klientom Kancelarii zapewniamy profesjonalne wsparcie także w sprawach osobistych. Zarówno nasi Klienci, jak również członkowie ich rodzin otrzymują od nas pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym m.in. prawa rodzinnego, a także innych gałęzi prawa w zależności od specyfiki sytuacji. 

 

Obszarem, w którym specjalizujemy się w sposób szczególny, jest sukcesja biznesowa wraz ze wszystkimi zagadnieniami prawnymi, związanymi z bezpiecznym przekazaniem działalności gospodarczej lub spółki osobowej członkom rodziny. Dzięki odpowiednio wczesnemu wdrożeniu działań sukcesyjnych, przedsiębiorstwa rodzinne otrzymują możliwość m.in. ochrony budowanego latami majątku prywatnego, dalszego rozwoju, utrzymania kluczowych współpracowników oraz ochrony profesjonalnego wizerunku. Brak należytej dbałości o aspekty prawne, związane z przekazaniem przedsiębiorstwa rodzinnego może doprowadzić nawet do jego upadku.

 

Naszych Klientów wspieramy w wypracowaniu skutecznych rozwiązań, celem bezpiecznego przekazania przedsiębiorstwa i zapewnienia mu możliwości dalszego, zrównoważonego rozwoju. 

 

Powyższe obejmuje między innymi pracę nad sukcesją z wykorzystaniem instytucji fundacji rodzinnej. Założenie takiej fundacji to wieloetapowy proces, który należy starannie zaplanować, aby przewidzieć możliwe scenariusze i wykluczyć ewentualne ryzyka oraz spory. Z tego względu oferujemy kompleksowe wsparcie nie tylko przy założeniu i rejestracji fundacji rodzinnej, już na etapie przygotowań do tego procesu. Doradzamy Klientom przy ustaleniu kręgu beneficjentów fundacji rodzinnej, celów fundacji rodzinnej, świadczeń na rzecz beneficjentów oraz zasad ich spełniania przez fundację rodzinną, a przede wszystkim składników majątkowych, które mają zostać ustrukturyzowane optymalnie z perspektywy operacyjnej i obciążeń publicznoprawnych.

Fuzje i przejęcia

Transakcje fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane, nierzadko długotrwałe przedsięwzięcia o ogromnym znaczeniu biznesowym. Wsparcie ekspertów pozwala oszczędzić czas i kapitał oraz znacząco minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. 

 

Sprawne i bezpieczne przeprowadzenie transakcji M&A wymaga doskonałego przygotowania merytorycznego oraz zindywidualizowanego podejścia i pełnego zaangażowania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów biznesowych, nasze usługi świadczymy w taki właśnie sposób – także w przypadku akwizycji zagranicznych. Kluczowa jest dla nas doskonała znajomość specyfiki działalności Klienta i precyzyjna identyfikacja oczekiwań biznesowych względem transakcji. 

 

Nasze usługi kierujemy do inwestorów prywatnych, jak również funduszy inwestycyjnych oraz grup kapitałowych, zarówno na płaszczyźnie transakcji giełdowych, jak i inwestycji typu Private Equity. Oferujemy wsparcie sprzedawcom, jak i kupującym. Doradzamy w sposób kompleksowy na każdym z etapów procesu – od przedtransakcyjnego przygotowania spółki lub aktywów do zbycia aż do zamknięcia transakcji.

 

Ochrona własności intelektualnej

Oferujemy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Udzielamy profesjonalnego wsparcia przedsiębiorstwom, potrzebującym ochrony w obszarze praw własności przemysłowej (znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych) oraz praw autorskich. Istotnymi elementami świadczonej przez nas pomocy prawnej są również: doradztwo na gruncie zwalczania nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych oraz ochrony dóbr osobistych.

 

Naszym Klientom zapewniamy skuteczne wsparcie na każdym z etapów sprawy. Podejmujemy się reprezentacji zarówno w przypadku, gdy doszło już do naruszenia, jak również wspieramy w wypracowaniu skutecznych działań profilaktycznych, zapobiegających ich wystąpieniu. 

 

Wyróżnia nas dbałość o każdy z aspektów spraw na tle prawa własności intelektualnej. Naszym Klientom wyjaśniamy nie tylko jak chronić własne prawa, ale również jak unikać nieświadomego naruszania praw innych podmiotów. 

Nieruchomości

Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami oraz procesów inwestycyjnych. Naszym Klientom oferujemy pomoc począwszy od etapu opracowywania strategii inwestycji aż po skuteczne jej zakończenie i rozliczenie poczynionych założeń inwestycyjnych. 

 

Efektywną obsługę procesów inwestycyjnych oraz transakcji nieruchomościowych umożliwia nam bogate doświadczenie naszego zespołu. Wielokrotnie skutecznie przeprowadzaliśmy Klientów przez wielomilionowe procesy  inwestycyjne. 

 

Świadczymy pomoc m.in. przy nabywaniu nieruchomości pojedynczych, jak również całych portfeli nieruchomości. Wspieramy również Klientów w procesach inwestycji mieszkaniowych i biurowych, zapewniając kompleksową pomoc już na etapie negocjacji. Sporządzamy także rzetelne, wieloaspektowe opinie prawne dla celów nabywania lub finansowania nieruchomości, dzięki którym nasi Klienci zyskują cenną wiedzę na temat nie tylko prawnych, ale również rynkowych aspektów inwestycji. 

 

Ważnym elementem naszej oferty jest również pomoc w sprawach związanych z prawnymi aspektami urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego. Prowadzimy także szeroko rozumiane postępowania administracyjne na tle procesu inwestycyjnego. 

Rynki kapitałowe i instytucje finansowe

Oferujemy kompleksową obsługę prawną podmiotów, działających w sektorze rynku kapitałowego. Nasze usługi doradztwa prawnego kierujemy m.in. do funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz firm inwestycyjnych, w tym również  działających w branży nowych technologii (FinTech). 

 

Eksperci Kancelarii RKKW wyróżniają się wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie obsługi podmiotów nadzorowanych, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI i ZASI), firm inwestycyjnych oraz podmiotów współpracujących, tj. banków oraz instytucji płatniczych. 

 

Dzięki bogatemu doświadczeniu i doskonałej znajomości mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy, zapewniamy wsparcie w aspektach prawnych i biznesowych.

Przestępstwa gospodarcze i compliance

Świadczymy pomoc w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie tzw. white collar crimes. Udzielamy profesjonalnego wsparcia w sprawach dotyczących szeroko rozumianego obrotu finansowego oraz odpowiedzialności karnej członków organów spółek.

 

Każdą ze spraw analizujemy wielopłaszczyznowo, korzystając z bogatej wiedzy naszych ekspertów w zakresie mechanizmów, regulujących rynek kapitałowy. Doradzamy w przypadkach wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również zapewniamy ocenę ryzyka przedsięwzięcia gospodarczego jeszcze przed jego podjęciem. Nasze doświadczenie wskazuje, że korzystając z pomocy ekspertów na odpowiednio wczesnym etapie, istnieje realna możliwość znacznej minimalizacji ryzyka.

 

Wspieramy Klientów, oskarżonych m.in. o manipulację instrumentami finansowymi, pranie brudnych pieniędzy, wykorzystywanie lub ujawnianie informacji poufnych oraz przestępstwa na tle wyłudzeń podatku VAT. Do każdej z podejmowanych spraw podchodzimy w sposób indywidualny, a podjęcie jakichkolwiek działań poprzedza wyczerpująca analiza aspektów karnych i karno-skarbowych.

Prawo ochrony konkurencji

Wobec dynamicznego rozwoju przedsiębiorczości szeroko rozumiane prawo antymonopolowe oraz ochrona konkurencji i konsumentów to zagadnienia o coraz większym znaczeniu praktycznym. W ramach tej specjalizacji oferujemy wieloaspektowe, doradztwo prawne, obejmujące również wdrożenie stosownych działań prewencyjnych. 

 

Dokonujemy wszechstronnej oceny działalności gospodarczej naszych Klientów. Precyzyjnie identyfikujemy ryzyko naruszenia przepisów prawa antymonopolowego oraz dokonujemy oceny praktyk pod kątem ograniczenia konkurencji, ochrony praw konsumentów i kwestii związanych z zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Kompleksowo opracowujemy również strategie compliance w tym zakresie. 

 

Reprezentujemy interesy naszych Klientów na wszystkich etapach postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami. 

Upadłość i restrukturyzacja

Postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne to postępowania wyjątkowo złożone. Wyróżnia je nie tylko mnogość i stopień skomplikowania regulacji prawnych, ale również fakt, że służyć mają realizacji konkretnych celów. Skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wymaga eksperckiej wiedzy i doświadczenia. 

 

W ramach specjalizacji udzielamy pomocy prawnej przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i niewypłacalnym oraz podmiotom, będących ich wierzycielami. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, jak również przejmujemy wszelkie formalności, związane z wszczęciem i przeprowadzeniem postępowań. W sposób kompleksowy reprezentujemy interesy naszych Klientów w szeroko rozumianych negocjacjach oraz przed sądami. 

 

Nasza praktyka wskazuje, że postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wymagają wielopłaszczyznowego, analitycznego podejścia. Interdyscyplinarny zespół naszych specjalistów zapewnia pełne wsparcie prawne, w tym również w aspektach podatkowych i finansowych prowadzonych postępowań. Z sukcesami łączymy stale poszerzaną wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. 

 

IT/TMT

Nowe technologie odgrywają znaczącą rolę w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy na utrzymaniu rynkowej konkurencyjności. Dbałość o kwestie prawne, związane z wdrożeniem i wykorzystaniem nowych technologii jest więc niezbędna.

 

Specjaliści z Departamentu Prawa Nowych Technologii naszej Kancelarii udzielają Klientom z branży IT kompleksowego wsparcia. Zapewniamy doradztwo w sprawach na tle m.in. umów wdrożeniowych systemów komputerowych, transferu technologii, jak również prawa własności intelektualnej i know-how. 

 

Świadczoną przez nas pomoc wyróżnia zrozumienie potrzeb Klientów z branży IT w każdym z jej aspektów. Cenimy partnerską atmosferę współpracy, dlatego zespół naszych prawników stale poszerza swoją wiedzę na temat nowych technologii – nie tylko w aspektach stricte prawnych.

Prawo pracy

Usługi z zakresu prawa pracy świadczymy na rzecz pracodawców. Nasze doradztwo ma charakter w pełni kompleksowy. Opracowujemy wszelkie niezbędne umowy – m.in. o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy zlecenia czy agencji, jak również inne dokumenty. Reprezentujemy Klientów na sali sądowej w sporach o charakterze indywidualnym i zbiorowym oraz zapewniamy doradztwo w toku fuzji i przejęć pracodawców.

 

Dzięki eksperckiej wiedzy naszych specjalistów, Klientom proponujemy rozwiązania nieszablonowe, wyróżniające się wysokim stopniem skuteczności. Nasi prawnicy wspierają w praktycznym wdrożeniu niezbędnych w każdym przedsiębiorstwie regulacji, przy jednoczesnej dbałości o aspekty biznesowe i maksymalne ograniczenie ryzyka ponoszonego w razie kontroli czy sporów sądowych. 

 

Naszym celem jest nie tylko dostosowanie metod działania przedsiębiorstwa do wymogów prawnych, ale również usprawnienie jego funkcjonowania w każdym z aspektów, powiązanych z prawem pracy. 

Ochrona danych osobowych

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych (w tym również RODO) dotyczą wszystkich przedsiębiorców. Bez znaczenia pozostaje branża czy liczba zatrudnianych pracowników. Zagadnienie danych osobowych przybiera na znaczeniu w kontekście m.in. przeprowadzanych rekrutacji, sprzedaży produktów czy działań marketingowych, a więc szeregu aktywności, podejmowanych w niemal każdym przedsiębiorstwie.

 

Naszym Klientom oferujemy stałe wsparcie w zakresie ochrony i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Zapewniamy nie tylko skuteczną pomoc w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim – wdrożenie szeregu sprawdzonych działań profilaktycznych, przynoszących wymierne rezultaty biznesowe i wizerunkowe.

 

Sprawujemy również stałą pieczę nad zmieniającymi się przepisami, regulującymi pośrednio lub bezpośrednio przetwarzanie danych osobowych oraz wspieramy przedsiębiorstwa w skutecznym przystosowaniu się do zmian. Regularna dbałość o należytą ochronę i przetwarzanie danych osobowych jest jedynym pewnym sposobem na prowadzenie działalności zgodnie z wymogami polskiego i europejskiego ustawodawcy.

Prawo twórców i rynku sztuki

Kancelaria RKKW łączy bogate doświadczenie doradcze, procesowe oraz transakcyjne z unikalną wiedzą z zakresu rynku sztuki. Ściśle współpracujemy z fundacją Nova Ars Poloniae, która zajmuje się promocją polskiej sztuki współczesnej na rynkach polskim i zagranicznym. Mamy w swoim zespole  osoby z wykształceniem kierunkowym związanym ze sztuką i dziedzinami artystycznymi, co pozwala traktować każdą sprawę w ujęciu kompleksowym, uwzględniając wszystkie (nie tylko prawne) aspekty. Już samo prawo jest dla nas sztuką, dlatego w pełni rozumiemy pasję związaną właśnie z tą dziedziną i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom pełen komfort w podejmowanych działaniach oraz poczucie bezpieczeństwa.

 

Zakres naszego wsparcia obejmuje w szczególności:

 

Wsparcie marszandów oraz kolekcjonerów sztuki

 

Rynek sztuki cieszy się coraz większą popularnością wśród inwestorów. Jednocześnie dalej uważany jest powszechnie za trzeci najbardziej mroczny po rynku narkotykowym i handlu bronią. Nasza Kancelaria, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom marszandów oraz kolekcjonerów, oferuje doradztwo w zakresie zarówno kupna, jak i sprzedaży dzieł sztuki.

Zapewniamy pomoc prawną muzeom oraz galeriom w zakresie rozwoju swoich kolekcji. Ściśle współpracujemy z instytucjami ochrony i dziedzictwa narodowego. Doradzamy w zakresie mecenatu nad artystami oraz zakupu dzieł sztuki. Naszym Klientom wyjaśniamy, jak nie paść ofiarą oszustwa, ale również, jak chronić własne prawa do egzemplarzy dzieł. Dochodzimy ich praw na gruncie odpowiedzialności cywilnej, ale także karnej.

 

Ochronę autorskich praw majątkowych i niemajątkowych

 

W ostatnim czasie – również ze względu na gwałtowny postęp technologiczny – możemy zaobserwować znaczący wzrost naruszeń zarówno majątkowych, jak i osobistych praw autorskich twórców i innych uprawnionych podmiotów.

 

Zapewniamy naszym Klientom wsparcie na etapie przenoszenia autorskich praw majątkowych, poprzez sporządzanie umów oraz negocjacje ich poszczególnych postanowień. W razie dokonanego już naruszenia podejmujemy działania ukierunkowane na zaniechanie naruszeń oraz uzyskanie odszkodowania z tytułu naruszenia.

 

Reprezentujemy Klientów na etapie mediacji i rozmów ugodowych. W przypadku braku pozasądowego porozumienia dochodzimy praw naszych Klientów na drodze sądowej. Powszechnie sprawy z tytułu tego typu naruszeń kojarzą się z procedurą cywilną, jednak mamy w swoich szeregach również ludzi specjalizujących się w procedurze karnej.

 

Obsługę inwestycji na rynku sztuki

 

Dzieła sztuki stają się coraz bardziej atrakcyjną lokatą inwestycyjną, a jednocześnie na rynku dochodzi do wielu naruszeń.

Prowadzimy kompleksową obsługę związaną z rynkiem sztuki, obejmującą sporządzanie umów, prowadzenie negocjacji, jak i szeroko pojęte doradztwo prawne. Cechuje nas profesjonalizm oraz znajomość perspektywy nie tylko prawnej, ale także dotyczącej samej sztuki.

W ostatnim czasie właśnie ten sektor inwestycji alternatywnych przechodzi rewolucyjne zmiany, które w sposób istotny wpłyną na dotychczasowe funkcjonowanie rynku sztuki i związane z nim inwestycje. Warto w trakcie uczestniczenia w tego rodzaju transakcjach mieć świadomość o istniejących prawach, ale i obowiązkach. Z nami jest to możliwe.

Energia i zasoby naturalne

Kompleksowo wspieramy przedsiębiorstwa energetyczne oraz inne podmioty, działające w ramach sektora energetycznego. Świadczymy usługi we wszelkich aspektach działalności, zapewniając bieżące doradztwo, zastępstwo procesowe i reprezentację przed organami administracji.

 

W toku naszej wieloletniej działalności świadczyliśmy usługi na rzecz szeregu liczących się na polskim i międzynarodowym rynku podmiotów z sektora energetycznego. Dzięki temu poznaliśmy dogłębnie branżę energetyczną, wraz z jej głównymi problemami. Potrafimy doskonale zidentyfikować obszary, które w przedsiębiorstwie energetycznym wymagają stałego wsparcia.

 

Ważnym aspektem oferowanej przez nas pomocy prawnej jest stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasi Klienci minimalizują dolegliwości związane z ogromem regulacji prawnych, odnoszących się do branży energetycznej. Ułatwia to proces zarządzania ryzykiem i pozwala na sukcesywną budowę rynkowej przewagi konkurencyjnej.

Zamówienia publiczne

Wspólnicy oraz współpracownicy Kancelarii RKKW posiadają bogate doświadczenie praktyczne w obszarze prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa prywatno-publicznego. Zapewniamy profesjonalną obsługę i doradztwo prawne na każdym etapie – od przygotowania postępowania lub oferty aż po reprezentację w trakcie postępowań odwoławczych.

 

Oferujemy m.in. kompleksowe przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz ofert, opracowanie umów m.in. o konsorcjum oraz partnerstwa publiczno – prywatnego, a także analizę możliwości spełnienia warunków zamówienia. Skutecznego wsparcia udzielamy zarówno podmiotom aplikującym o udzielenie zamówienia publicznego (uczestnikom), jak również zamawiającym. Usługi doradcze świadczymy przy uwzględnieniu specyfiki organizacyjnej, prawnej i podatkowej danego podmiotu. Podejmując się spraw z zakresu prawa zamówień publicznych, przeprowadzamy kompleksową, wieloaspektową analizę.

 

Usługi prawne z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego kierujemy zarówno do podmiotów publicznych (w szczególności samorządów lokalnych), jak również partnerów prywatnych (przedsiębiorców), tworzących rozwiązania oparte na modelu PPP.

Kontakt

RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa

Widok Towers, Aleje Jerozolimskie 44, piętro 19
00-024 Warszawa