RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił powództwo odszkodowawcze wobec naszego klienta za rzekome doprowadzenie do niewypłacalności dłużnika powoda. Wyrok ten kończy 10-letni spór sądowy.

Powód wystąpił z roszczeniem m.in. przeciwko naszemu klientowi o zapłatę przeszło 1 mln zł tytułem odszkodowania za doprowadzenie jego dłużnika do niewypłacalności. Powód argumentował, że jedynym istotnym aktywem tego dłużnika były udziały jednej ze spółek, a wartość tych udziałów spadała na skutek sprzedaży nieruchomości należących do tej spółki. Nabywcą niektórych z tych nieruchomości był nasz klient.

Sąd I instancji podzielił prezentowaną przez nas argumentację i oddalił powództwo wskazując m.in., że powód nie wykazał zamiaru pokrzywdzenia ani swojej szkody. Sąd zauważył, że niezależnie od tego, czy nieruchomości znajdowały się w majątku spółki czy nie, to były one niesprzedawalne, a to z uwagi na uprzywilejowanie innego ze wspólników. Powód w postępowaniu apelacyjnym podniósł, że swojej szkody upatruje także w fakcie uprzywilejowania wspólnika, a samej uchwale wprowadzającej to uprzywilejowanie zarzucił nieważność. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił jednak apelację tłumacząc, że powód nie wykazał swojej szkody. Jednocześnie sąd uznał zarzuty powoda odnoszące się do uprzywilejowania udziałów za niedopuszczalne, gdyż w ocenie sądu zmierzały do zamiany podstawy faktycznej roszczenia.

Warto przy tym odnotować, że sądy obu instancji dopuściły w sprawie dowód z łącznie 11 opinii biegłych sądowych (pisemnych i ustnych), a postępowanie sądowe trwało niemal 10 lat.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze reprezentował radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel, zaś projekt koordynował radca prawny Krzysztof Wróbel – Senior Partner.

czytaj także.

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Greenwashing

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów przyjęty przez Radę Ministrów

10 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

„Sygnaliści” oficjalnie w projekcie ustawy

15 marca 2024

Zobacz więcej

'Ustawa o ZUS' a uchwała Sądu Najwyższego

19 lutego 2024

Zobacz więcej

DEEPFAKE - kiedy AI wpadnie w ręce przestępców

14 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej