Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

Przeciwko Klientowi RKKW, spółce publicznej z rynku regulowanego GPW, wytoczono powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie skupu akcji własnych, twierdząc, iż zaskarżona uchwała jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy, w tym (byłego) akcjonariusza mniejszościowego wytaczającego to powództwo. Powód, inicjując postępowanie sądowe, miał jednak na celu nie tylko uchylenie wzmiankowanej uchwały, ale przede wszystkim zablokowanie procesu delistingu.

Powód próbował bowiem łączyć zaskarżoną uchwałę z procedurą przymusowego wykupu akcji, rozpoczynającą proces delistingu. Wykup przymusowy był jednak przeprowadzany na odrębnych warunkach,  zgodnych z wymaganiami ustawowymi, w tym po cenie wyznaczonej właściwymi przepisami prawa. Komisja Nadzoru Finansowego nie zgłosiła żadnych uwag do tej procedury. Następnie walne zgromadzenie powzięło uchwałę w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Klienta RKKW (podług ówczesnych regulacji) oraz wycofania ich z obrotu, po czym przed Komisją Nadzoru Finansowego rozpoczęło się postępowanie w ww. przedmiocie. Niemniej jednak, na wiadomość o tym, że jeden (były już) akcjonariusz Klienta RKKW wniósł o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych, Komisja Nadzoru Finansowego wstrzymała procedowanie złożonego przez Klienta RKKW wniosku mającego na celu wycofanie akcji z obrotu. Wytworzony stan faktyczny wpłynął negatywnie na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną emitenta.

Sąd Okręgowy prowadził sprawę bardzo wnikliwie, w szczególności powołał biegłego celem przeprowadzenia wyceny akcji spółki. Sprawa przyspieszyła po zmianie sędziego, będącej konsekwencją przejścia w stan spoczynku dotychczasowego orzecznika.

Powództwo przeciwko Klientowi RKKW zostało oddalone w całości, a Sąd ogłaszając ustne motywy wyroku przychylił się w pełni do argumentacji przedstawianej przez RKKW. Satysfakcja z uzyskanego rozstrzygnięcia jest tym większa, że przedmiotowe orzeczenie powinno istotnie wpłynąć na plany biznesowe Klienta i procesy związane z wycofaniem akcji z obrotu na rynku regulowanym.

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

 

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali Partnerzy Kancelarii – Karol Maciej Szymański oraz r.pr. Dariusz Kulgawczuk oraz Starsi Prawnicy – adw. Karolina Kobojek i r.pr. Kornelia Łuczejko.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

31 stycznia 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

Nowe RKKW

7 września 2023

Zobacz więcej