Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024
Marcin Olchowicz

Przeciwko Klientowi Kancelarii („RKKW”), pełniącemu funkcję członka zarządu spółki z sektora energii elektrycznej oraz paliw gazowych, toczyło się śledztwo dotyczące nieusunięcia naruszeń przepisów prawa. Ponieważ Spółka sprawuje m.in. nadzór nad obiektami infrastruktury krytycznej, naruszenia te miały polegać na nieuzgodnieniu z właściwym Komendantem Wojewódzkim Policji oraz delegaturą ABW planów ochrony obszarów i obiektów infrastruktury krytycznej – sieci przesyłowych gazu. Tak ujęty czyn zabroniony zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Sprawa trafiła do nas na zaawansowanym etapie, dopiero po newralgicznej czynności śledztwa, jaką jest przedstawienie zarzutów. Z uwagi na skomplikowaną materię sprawy, obejmującą również postępowania administracyjne z udziałem organów administracji rządowej i służby specjalnej, obrona wymagała podjęcia aktywnych działań związanych z ukierunkowaniem postępowania na właściwe tory zmierzające do pełnego wyjaśnienia sprawy oraz wykazania braku znamion czynu zabronionego. Miało to tym większe znaczenie, że materiał dowodowy był obszerny, zaś doświadczenie organów ścigania w podobnych sprawach nieznaczne.

Kierunek działań obrony okazał się skuteczny. Na skutek inicjatywy dowodowej obrońcy, obejmującej szereg dowodów ze źródeł osobowych oraz dokumentów, a także wywiedzionego przez obronę pisemnego wniosku o umorzenie postępowania, Prokurator prowadzący postępowanie przychylił się do argumentacji obrony i umorzył postępowania z uwagi na to, że Podejrzany nie popełnił zarzucanego mu czynu. Obecnie, postanowienie to jest prawomocne.

Obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Marcin Olchowicz – Partner kierujący praktyką White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych.

czytaj także.

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej