RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie oddalił powództwo odszkodowawcze wobec naszego klienta za rzekome doprowadzenie do niewypłacalności dłużnika powoda. Wyrok ten kończy 10-letni spór sądowy.

Powód wystąpił z roszczeniem m.in. przeciwko naszemu klientowi o zapłatę przeszło 1 mln zł tytułem odszkodowania za doprowadzenie jego dłużnika do niewypłacalności. Powód argumentował, że jedynym istotnym aktywem tego dłużnika były udziały jednej ze spółek, a wartość tych udziałów spadała na skutek sprzedaży nieruchomości należących do tej spółki. Nabywcą niektórych z tych nieruchomości był nasz klient.

Sąd I instancji podzielił prezentowaną przez nas argumentację i oddalił powództwo wskazując m.in., że powód nie wykazał zamiaru pokrzywdzenia ani swojej szkody. Sąd zauważył, że niezależnie od tego, czy nieruchomości znajdowały się w majątku spółki czy nie, to były one niesprzedawalne, a to z uwagi na uprzywilejowanie innego ze wspólników. Powód w postępowaniu apelacyjnym podniósł, że swojej szkody upatruje także w fakcie uprzywilejowania wspólnika, a samej uchwale wprowadzającej to uprzywilejowanie zarzucił nieważność. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił jednak apelację tłumacząc, że powód nie wykazał swojej szkody. Jednocześnie sąd uznał zarzuty powoda odnoszące się do uprzywilejowania udziałów za niedopuszczalne, gdyż w ocenie sądu zmierzały do zamiany podstawy faktycznej roszczenia.

Warto przy tym odnotować, że sądy obu instancji dopuściły w sprawie dowód z łącznie 11 opinii biegłych sądowych (pisemnych i ustnych), a postępowanie sądowe trwało niemal 10 lat.

Wyrok jest prawomocny.

Klienta w sporze reprezentował radca prawny Konrad Oleszczuk – Counsel, zaś projekt koordynował radca prawny Krzysztof Wróbel – Senior Partner.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej