Karol Maciej Szymański

 • specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
 • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014
 • doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach
 • pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji licznych sporów korporacyjnych
 • uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne
 • od lat piastuje funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż
 • pełnił funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł
 • autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego
 • współautor Dużego Komentarza Becka „Kodeks spółek handlowych. Komentarz do zmian (tzw. prawo holdingowe)”
 • wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
 • ekspert Zespołu do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych
 • współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r. w zakresie zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz e-zgromadzeń właścicielskich więcej – tekst ustawy
 • współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020 r.  dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad nadzorczych – treść projektu
 • otrzymał wyróżnienie „Recommended Lawyer” w rankingu Legal500 EMEA 2022 oraz Legal500 EMEA 2023 w dziedzinie Private Client oraz Dispute Resolution
 • zaangażowany w różnorodne aktywności społeczne, w tym pełni funkcję Członka Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Przewodniczącego Rady Fundacji „Nova Ars Poloniae”

Moje specjalizacje