Karol Szymański

Of Counsel

  • specjalizuje się w prawie handlowym, prawie rynku kapitałowego oraz sporach korporacyjnych
  • doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach, a także w zakresie polityki informacyjnej spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  • posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu
  • doświadczenie w nadzorze korporacyjnym zdobył jako członek rad nadzorczych spółek działających w różnych sektorach, w tym spółek publicznych
  • aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie
  • autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku kapitałowego
  • wykładowca podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu
  • Wiceprezes Zarządu doradczej spółki RKKW – Business Advisory sp. z o.o.
  • biegle posługuje się językiem angielskim

Moje specjalizacje