Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały delistingowej

Klient RKKW podjął decyzję o opuszczeniu giełdy. Akcjonariusze mniejszościowi postanowili zaskarżyć uchwałę delistingową. W toku procesu twierdzili, że cena określona w wezwaniu poprzedzającym delisting, nie jest godziwa. Ich zdaniem została ukształtowana na podstawie notowań giełdowych w sposób sztuczny. Akcjonariusze mniejszościowi podnieśli bowiem zarzut, że doszło do manipulacji kursem akcji oraz niewłaściwego wykonywania przez Klienta RKKW obowiązków informacyjnych.

Sąd Okręgowy oddalił w całości powództwo akcjonariuszy mniejszościowych. Jednocześnie pominął wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu określenia wartości godziwej akcji. W uzasadnieniu wyroku Sąd Okręgowy podkreślił, że: „(…) ani z ustawy, ani z zasad obrotu rynkowego nie wynikał obowiązek oferowania przez akcjonariusza wzywającego do zapisywania się na sprzedaż akcji ceny akcji powyżej »ceny minimalnej«, a już z pewnością ceny wynikającej z »wartości godziwej«, o której mowa w treści art. 79 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej. Rynek kapitałowy działa na podstawie założenia, że cena rynkowa kształtująca się podczas notowań giełdowych odzwierciedla aktualną wartość danej spółki”.

W ocenie Sądu powodowie nie mieli racji twierdząc, że cena określona w wezwaniu jest zniekształcona i niemiarodajna, przez co miałaby naruszać dobre obyczaje i powodować pokrzywdzenie akcjonariuszy. Ponadto Sąd zwrócił uwagę, że gdyby uznać, iż uchwała delistingowa ma stanowić uchwałę sprzeczną z dobrymi obyczajami w każdym przypadku, w którym akcjonariusze mniejszościowi nie zostaną przekonani co do potrzeby lub gospodarczego sensu wycofania akcji spółki z obrotu publicznego, to spółka akcyjna stałaby się zakładnikiem obrotu publicznego na rynku regulowanym. Wyrok jest nieprawomocny.

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali Partner Kancelarii r.pr. Dariusz Kulgawczuk oraz Senior Associate r.pr. Kornelia Łuczejko.

czytaj także.

Wspieramy reorganizację grupy kapitałowej

15 lutego 2024

Zobacz więcej

Bronimy Klienta przed szantażem korporacyjnym

6 lutego 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW wspierała Klienta z branży OZE przy uruchomieniu międzynarodowego marketplace’u

4 stycznia 2024

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

28 grudnia 2023

Zobacz więcej

Sąd stwierdza nieważność niekorzystnych dla Klienta RKKW zmian w umowie spółki z o.o.

6 grudnia 2023

Zobacz więcej

Spór o wykładnię umowy zakończony sukcesem dla Klienta RKKW

15 listopada 2023

Zobacz więcej

Prawnicy RKKW skutecznie chronią Klienta przed wyłączeniem ze spółki

6 listopada 2023

Zobacz więcej

Kancelaria RKKW doradzała spółce z branży OZE w zawarciu nowej umowy finansowania

27 października 2023

Zobacz więcej

Redaktor Naczelny hotelarskiego serwisu branżowego zobowiązany do publikacji dwóch sprostowań prasowych

28 września 2023

Zobacz więcej

Partnerzy RKKW uczestnikami corocznej konferencji IR Global

13 września 2023

Zobacz więcej

Nowe RKKW

7 września 2023

Zobacz więcej