Klienci RKKW wygrywają spór o realizację wielomilionowej inwestycji budowlanej

Przeciwko Klientom RKKW wytoczono powództwo o nakazanie zaniechania podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z realizacją istotnego dla Klientów projektu inwestycyjnego. Celem przeciwnika procesowego było wstrzymanie rozpoczętego przedsięwzięcia budowlanego o wartości ponad 60 mln zł. Uzasadnieniem dla tego pozwu miało być zaś rzekome bezpośrednie zagrożenie powstania szkody w majątku powoda na skutek realizacji tej inwestycji.

 

Pozwanymi w sprawie i jednocześnie Klientami RKKW są spółka publiczna z branży WOD-KAN i dwaj członkowie jej zarządu. Powodem jest natomiast jeden z akcjonariuszy (podmiot należący do globalnego holdingu z sektora utilities), który od wielu lat pozostaje w wielopłaszczyznowym sporze ze spółką. Zainicjowany proces jest zatem jednym z szeregu działań jakie podejmuje przeciwnik, aby utrudnić Klientom prowadzenie działalności i zakłócić bieżące zarządzanie spółką.

 

Po niemal dwóch latach złożonego procesu, powództwo przeciwko Klientom RKKW zostało oddalone w całości. Pomimo przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego, w tym z udziałem świadków, powódce nie udało się udowodnić zasadności sformułowanego roszczenia. Na rzecz Klientów został także zasądzony zwrot kosztów postępowania w podwyższonej, niestandardowej wysokości. Wobec powyższego, Klienci RKKW mogą kontynuować prowadzone przez siebie przedsięwzięcie infrastrukturalne i podejmować wszelkie działania, aby zrealizować rozpoczętą inwestycję.

 

Mając na uwadze wspomnianą wartość inwestycji, a także fakt, że na jej realizację zostały już poczynione określone nakłady, wyrok ma dla Klientów RKKW istotne znaczenie (zarówno w wymiarze strategicznym, jak i majątkowym). Orzeczenie jest jednak póki co nieprawomocne.

 

Obsługę prawną w tej sprawie zapewniali Karol Maciej Szymański (Partner Zarządzający), r.pr. Kornelia Łuczejko (Senior Associate) oraz adw. Karolina Kobojek (Senior Associate).

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej