Skuteczna obrona Klienta w śledztwie dotyczącym zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego

14 lipca 2023
Marcin Olchowicz

Klientowi RKKW, funkcjonariuszowi publicznemu, postawiono zarzuty zniszczenia zabytku i niedopełnienia obowiązków, tj. przestępstwa z art. 231 § 1 KK w zb. z art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Bezpośrednio po przedstawieniu zarzutów prokurator zastosował wobec Podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, opisany w art. 276 KPK. Na dalszym etapie postępowania, prokurator postanowił także zabezpieczyć na mieniu Podejrzanego grożącą mu nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w wysokości ponad 6.000.000 zł w drodze obciążenia hipoteką przymusową należącego do Podejrzanego udziału w nieruchomości.

 

W obu postanowieniach organ prokuratorski stwierdził, że zebrany w sprawie materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo, że Podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu oraz istnieje konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania.

 

W ramach postępowania odwoławczego obrona wykazała całkowitą niezasadność zastosowanego wobec Podejrzanego środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, wyrażającą się w arbitralnym i automatycznym stosowaniu instrumentów karno-procesowych. W ramach licznych zarzutów procesowych stawianych ww. decyzjom, obrońca zwrócił również uwagę, że wnikliwa ocena obszernego materiału dowodowego, wbrew stanowisku prokuratora, stanowi nie o sprawstwie, a o bezzasadności przedstawionych zarzutów. Innymi słowy, nie sposób mówić o dużym prawdopodobieństwie popełnienia czynów zabronionych, co stanowi jedną z podstaw stosowania środków zapobiegawczych i zabezpieczenia majątkowego w postępowaniu karnym. W dalszej kolejności obrońca Podejrzanego wykazał także, że w sprawie nie występowały jakiekolwiek obiektywne i realne przesłanki pozwalające na stwierdzenie, aby Podejrzany miał utrudniać postepowanie przygotowawcze.

 

Sądy, rozpatrujące zażalenia na postanowienia prokuratora w przedmiocie stosowania środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, uznały wszystkie podniesione zarzuty za zasadne i w całości podzieliły argumentację obrony, uchylając obydwa zaskarżone postanowienia prokuratora. W ramach uzasadnienia, oba składy orzekające jednoznacznie stwierdziły, w ślad za obroną, że brak jest przekonujących dowodów wskazujących na duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił przestępstwo.

 

Ze strony Kancelarii RKKW obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadzi adw. Marcin Olchowicz – Partner kierujący praktyką White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych, przy wsparciu r.pr. dr. Adriana Sypnickiego – Senior Associate oraz apl. adw. Dominika Pyki – Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej