Aktualności

/ Aktualności, Sukcesy

5 lipca 2022

Kancelaria RKKW, mimo sporu, pomogła w sprawnym wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym

W odniesieniu do jednej ze spółek publicznych, której akcje notowane były na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., nowy akcjonariusz dominujący (inwestor branżowy) zainicjował procedurę zmierzającą do wycofania akcji z obrotu zorganizowanego. Przedmiotowe plany nie spotkały się z aprobatą co najmniej jednego akcjonariusza mniejszościowego dysponującego jednak ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Konsekwencją pączkującej sytuacji spornej mogło być w szczególności długotrwałe zastopowanie procedury delistingowej, a także powstanie wielopłaszczyznowego konfliktu korporacyjnego, który rzutowałby negatywnie na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną emitenta. Przeciwko spółce podniesiono już pierwsze roszczenia dochodzone w ramach postępowań sądowych.

 

Na tym etapie Kancelaria RKKW zaczęła doradzać ww. spółce celem opracowania szczegółowej strategii sprawnego wyjścia z impasu. W efekcie jej realizacji wykonano konieczne czynności zabezpieczające sytuację spółki, przeprowadzono złożone rozmowy ugodowe, doprowadzono do wypracowania zgodnego stanowiska stron oraz zawarcia porozumienia na korzystnych dla Klienta RKKW warunkach. W wyniku tych działań akcjonariusz mniejszościowy spółki finalnie wycofał wszelkie złożone przeciwko spółce powództwa, a także zrzekł się wszelkich roszczeń.

 

Rozwiązanie sytuacji poprzez wypracowanie odpowiednich warunków porozumienia stron pozwoliło spółce publicznej wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wycofanie jej akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz uzyskać tę zgodę w maksymalnie krótkim terminie.

 

Nie interesuje nas samo prowadzenie sporów korporacyjnych, lecz pomagamy w osiąganiu celów biznesowych naszych Klientów mimo konfliktów. Kluczowe jest więc sprawne wypracowanie sytuacji, w której porozumienie zwaśnionych stron okazuje się możliwe do osiągnięcia oraz dla każdej z nich jawi się jako działanie optymalne. W następnym kroku priorytetem jest przygotowanie odpowiedniej treści ugody, tak aby gwarantowała ona pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Treść wypracowanej umowy ma chronić Klienta przed ewentualnymi ryzykami korporacyjnymi w przyszłości oraz warunkuje pewność podejmowanych przez Klientów działań i jego sytuacji prawnej.” – mówi Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW, reprezentujący Klienta w opisywanym projekcie.

 

Pracę w tym zakresie wspierali także aplikant adwokacki Karolina Kobojek oraz aplikant radcowski Jakub Urbanik.

Mogą Cię zainteresować: