Sąd oddala powództwo przeciwko Klientom RKKW o odszkodowanie za cenę przymusowego wykupu

14 kwietnia 2020

W sprawie Klientów RKKW sąd potwierdził, że cenę w ramach przymusowego wykupu akcji spółki publicznej ustala się na podstawie notowań giełdowych, a nie wartości godziwej.

 

Klientem RKKW w tej sprawie byli większościowi akcjonariusze spółki publicznej, którzy zrealizowali przymusowy wykup jej akcji. Akcje wykupili po cenie wyznaczonej zgodnie z art. 79 Ustawy o ofercie publicznej. Cena ta była jednak kilkukrotnie niższa od wartości księgowej spółki. W związku z tym jeden z mniejszościowych akcjonariuszy, którego akcje zostały wykupione, uznał że Klienci RKKW powinni byli przeprowadzić przymusowy wykup po cenie odpowiadającej „wartości godziwej” akcji. Różnicę pomiędzy tą wartością a ceną wykupu uznał za swoją szkodę, a jej zasądzenia dochodził w opisywanej sprawie.

 

W ramach postępowania powód powoływał się również na celowe zaniżenie kursu akcji przez pozwanych. Wskazywał także na niski wolumen obrotu akcjami, który jego zdaniem prowadził do oderwania wyceny tych akcji na giełdzie od ich realnej wartości.

 

Sąd oddalił jego powództwo w całości. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że cena w ramach przymusowego wykupu została oznaczona zgodnie z prawem. Nie można natomiast dochodzić jej podwyższenia w oparciu o zasady współżycia społecznego lub powołanie się na „wartość godziwą”, gdyż Ustawa o ofercie publicznej precyzyjnie określa sposób ustalania warunków przymusowego wykupu. Sąd potwierdził również, że Klienci RKKW nie przyczynili się do obniżenia wyceny akcji na giełdzie.

 

Klientów RKKW w ramach postępowania sądowego reprezentował radca prawny Piotr Frelak, zaś projekt koordynował Karol Szymański.

 

Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej