Klient Kancelarii RKKW uniewinniony od zarzucanych mu przestępstw skarbowych

26 stycznia 2021

Sąd I instancji podzielił stanowisko obrońców z Kancelarii RKKW i uniewinnił Oskarżonego od wszystkich zarzucanych mu czynów. Prokuratura odstąpiła od wniesienia apelacji w przedmiotowej sprawie. Wyrok jest prawomocny.

 

Przeciwko Klientowi Kancelarii RKKW został wniesiony akt oskarżenia, w którym zarzucano mu popełnienie szeregu przestępstw skarbowych. Organy ścigania wywodziły, że Oskarżony –wspólnik spółki jawnej („Spółka”), której przedmiotem działalności był handel paliwami – spowodował uszczuplenie w podatku od towarów i usług oraz w podatku akcyzowym na kwoty stanowiące w rozumieniu kodeku karnego skarbowego („KKS”) tzw. wielką wartość. Kwalifikacja prawna w akcie oskarżenia objęła czyny stypizowane w art. 56 KKS i art. 62 KKS.

 

Podstawą wniesionego oskarżenia były decyzje i wyroki administracyjne wydane wobec Spółki. Jako obrońcy Oskarżonego podnosiliśmy zaś, że dokumenty takie nie stanowią o wypełnieniu znamienia umyślności. Przedstawiliśmy bogaty materiał dowodowy potwierdzający, że Oskarżony nigdy nie zajmował się kwestiami finansowo – podatkowymi w Spółce odpowiadając przede wszystkim za kwestie techniczne i biznesowe.

 

Stanowisko Sądu wyrażone w wyroku oraz ustnych motywach jasno potwierdza brak możliwości stosowania automatyzmu w przenoszeniu dolegliwości administracyjnoprawnych na grunt postępowania karnego. Cieszymy się, że dążenie oskarżenia do pójścia „na skróty” w tym zakresie spotkało się ze stanowczą reakcją wymiaru sprawiedliwości.” – skomentował adwokat Krzysztof Sobieski, kierujący Departamentem Karnym Kancelarii RKKW.

 

Ze strony Kancelarii RKKW odpowiednią reprezentację w ramach prowadzonego postępowania karno – skarbowego zapewniali adw. Natalia Tracichleb oraz adw. Natalia Ruszkowska

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej