Aktualności

07 Maj 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o wykonywanie kontroli w spółce jawnej

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie podzielił argumentację Kancelarii RKKW oraz prawomocnie orzekł, że jeśli wspólnik spółki jawnej ogranicza prawo do indywidualnej kontroli przysługujące pozostałym wspólnikom, to można mu w drodze zabezpieczenia powództwa odebrać przy pomocy komornika sądowego znajdujący się w jego posiadaniu majątek spółki i następnie przekazać go spółce, o ile bez dostępu do tego majątku pozostali wspólnicy nie mogą wykonywać prawa indywidualnej kontroli.

Czytaj dalej
17 Kwiecień 2014

12. Ranking Kancelarii "Rzeczpospolitej": kolejny awans Kancelarii RKKW

Kancelaria RKKW zajęła 54. miejsce w 12. Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej” (opracowanym według kryterium liczby adwokatów i radców prawnych). W porównaniu z rokiem 2013 Kancelaria RKKW awansowała w tym rankingu o 3 miejsca, z rokiem 2012 - o 22 miejsca, z rokiem 2011 – o 89 miejsc, zaś w porównaniu z rokiem 2010 - aż o 137 miejsc.

W Rankingu opracowanym według kryterium liczby prawników Kancelaria zajęła 51. miejsce.

Czytaj dalej
06 Marzec 2014

Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione - Kancelaria RKKW wygrywa przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie

Radosław L. Kwaśnicki, Aneta Pankowska

„Wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej musi być uzasadnione” - między innymi taka teza wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27.11.2013 r. (VI ACa 258/13), w którym Sąd ten oddalił apelację spółki akcyjnej od wyroku oddalającego jej powództwo wobec jednego z akcjonariuszy o zwrot rzekomo nienależnie pobranych dywidend.

Czytaj dalej
06 Luty 2014

Kolejny sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

Radosław L. Kwaśnicki

W dniu 28.1.2014 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie, V Wydział Gospodarczy udzielił funduszowi Pioneer FIO, reprezentowanemu przez Kancelarię RKKW zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieistnienia względnie stwierdzenie nieważności uchwał powołujących czterech członków (pięcioosobowej) Rady Nadzorczej tej spółki, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Yawal S.A. z siedzibą w Herbach z dnia 12.11.2013 r., którego obrady były kontynuowane w dniu 18.11.2013 r. Sąd wstrzymał wykonanie tych uchwał do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Czytaj dalej
10 Styczeń 2014

Sukces Kancelarii RKKW w sporze o Radę Nadzorczą Yawal S.A.

Radosław L. Kwaśnicki, Dariusz Kulgawczuk

Mniejszościowy akcjonariusz Yawal S.A. zaskarżył uchwały dotyczące powołania czterech rzekomych członków rady nadzorczej, których zgłosili i popierali akcjonariusze większościowi. Równocześnie wystąpił o udzielenie zabezpieczenia powództwa. W dniu 3.12.2013 r. Sąd Okręgowy w Częstochowie uwzględnił częściowo jego wniosek w ten sposób, iż zawiesił – do czasu rozstrzygnięcia sprawy – postępowanie rejestrowe dotyczące ew. wpisu do KRS rzekomych czterech członków rady nadzorczej uznawanych obecnie przez Zarząd Yawal S.A. a nie uznawanych przez istotnych akcjonariuszy mniejszościowych.

Czytaj dalej
06 Styczeń 2014

Sukces klienta Kancelarii RKKW w zakresie Funduszy Strukturalnych

Krzysztof Brysiewicz

Instytucja Wdrażająca powinna co najmniej umożliwić Wnioskodawcy wymianę niekwalifikowalnych miejscowości na inne i stosowną modyfikację projektów.
Duża spółka informatyczna złożyła w 2012 r. wnioski o dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” o łącznej wartości projektów 20 mln zł. Instytucja Wdrażająca - Władza Wdrażająca Programy Europejskie dwukrotnie odmówiła Wnioskodawcy podpisania umowy.

Czytaj dalej
22 Listopad 2013

Kancelaria RKKW doradzała MAGO S.A. przy uzyskaniu znacznego kredytu bankowego

Łukasz Sieczka

Kancelaria RKKW doradzała spółce MAGO S.A. przy zawarciu umowy kredytowej na częściowe sfinansowanie wielopłaszczyznowej transakcji, obejmującej między innymi nabycie znacznego pakietu akcji (udziałów) akcjonariusza (wspólnika) zaangażowanego kapitałowo w kilku spółkach z grupy kapitałowej. Spółka MAGO S.A., której akcje były głównym przedmiotem transakcji, jest liderem w branży wyposażenia powierzchni handlowych i magazynowych.

Czytaj dalej
15 Listopad 2013

Kancelaria RKKW doradzała przy ugodzie i transakcji dotyczącej grupy MAGO S.A.

Radosław L. Kwaśnicki, Damian Dworek

Kancelaria RKKW doradzała spółkom z grupy MAGO S.A. w transakcji obejmującej zbycie znacznego pakietu akcji (udziałów) przez akcjonariusza (wspólnika) zaangażowanego kapitałowo w kilka spółek wchodzących w skład tej grupy. Spółka MAGO S.A., której akcje były głównym przedmiotem transakcji, jest liderem w branży wyposażenia powierzchni handlowych i magazynowych.

Czytaj dalej