Sukces Kancelarii RKKW w postępowaniu restrukturyzacyjnym

20 października 2020

Kancelaria RKKW reprezentowała swego Klienta – dużą spółkę z branży medycznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, funkcjonującego w tym samym segmencie rynku.

 

Działania Kancelarii RKKW obejmowały kompleksowe wsparcie prawne oraz reprezentację Klienta w ramach całego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika – począwszy od zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu (w tym zaskarżenia listy wierzycieli w związku z zaniżeniem kwoty należności), poprzez negocjacje propozycji układowych, po reprezentację podczas zgromadzenia wierzycieli.

 

Działania procesowe podjęte przez Kancelarię RKKW doprowadziły przede wszystkim do zwiększenia kwoty wierzytelności Klienta uznanej w postępowaniu o niemalże 100% w stosunku do pierwotnie stworzonej przez Zarządcę listy wierzytelności.

 

Na dalszym etapie postępowania, dzięki przeprowadzeniu umiejętnych negocjacji treści układu z dłużnikiem, z uwzględnieniem optymalnej formy i przedmiotu uprzednio dokonanych zabezpieczeń wierzytelności, poprzedzonych wnikliwymi analizami prawnymi oraz ekonomicznymi, w ramach realizacji zawartego układu Klient RKKW otrzymał tzw. „balonową” spłatę niemalże połowy swojej wierzytelności (stanowiącej około 13% ogólnej kwoty zobowiązań dłużnika), ze spłatą pozostałej części wierzytelności w 27 ratach.

 

Jak wskazał reprezentujący Klienta w postępowaniu mec. Łukasz Sieczka, kierujący Departamentem Upadłości i Restrukturyzacji Kancelarii RKKW – W wielu przypadkach realna biznesowa ocena zdolności płatniczych dłużnika oraz rzeczywistej stopy zwrotu w razie ogłoszenia upadłości – likwidacji jego majątku przez syndyka, wsparta następczo umiejętnie prowadzonymi negocjacjami zmierzającymi do ustalenia optymalnej treści układu, prowadzi do wniosku, iż głosowanie za zawarciem układu może być rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia wierzyciela. Nie do przecenienia jest przy tym uzyskanie w warunkach układu odpowiednich zabezpieczeń jego realizacji. Sukces naszego Klienta w opisywanej sprawie stanowi tylko potwierdzenie sformułowanych konkluzji.

 

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej