Sukces Klienta RKKW: zarządca zobowiązany do przekazania TFI pełnej informacji o zarządzanych aktywach

18 kwietnia 2019

W dniu 08.11.2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie, w którym nakazał zarządcy portfeli wierzytelności (obecnie w restrukturyzacji) udostępnienie na rzecz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wszelkich informacji gromadzonych i przetwarzanych w związku z powierzeniem jej zarządzania portfelami inwestycyjnymi szeregu funduszy inwestycyjnych. Sąd zagroził także karą pieniężną na wypadek niewykonania nałożonych obowiązków w terminie. Wartość zarządzanych aktywów, związanych z przedmiotowym sporem wynosi około miliard złotych.

 

Podstawą sporu były trudności w uzyskaniu przez TFI dostępu do informacji dotyczących ww. portfeli inwestycyjnych, a co za tym idzie trudności w sprawowaniu należytej kontroli nad działalnością serwisera. Uchylając się od udostępnienia posiadanej dokumentacji, będącej w istocie własnością TFI oraz funduszy inwestycyjnych, nie wykonywał tym samym swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów serwisowych.

 

Sąd w postanowieniu podkreślił, że „brak dostępu do danych uniemożliwia nadzorowanie przez uprawnionego (TFI) powierzonych zadań obowiązanej”.  Sąd podzielił także pogląd TFI, reprezentowanego przez Kancelarię RKKW, że m.in. aktualne kłopoty finansowe Serwisera i potencjalna konieczność jego zmiany uzasadniają pełny, systematyczny i kompleksowy przepływ informacji z TFI.

 

Niniejsza sprawa jest kolejnym przykładem, że zabezpieczenie regulujące  prawa i obowiązki stron na czas procesu może być skutecznym narzędziem zabezpieczania interesów powoda w trakcie – częstokroć długiego – postępowania. W przedmiotowej sprawie miało to kluczowe znaczenie z uwagi na konieczność szybkiego zapewnienia ochrony prawnej Klientowi, w szczególności zważywszy na trudną i niepewną sytuację finansową kontrahenta.

 

Postanowienie zostało utrzymane w mocy przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Klienta w tej sprawie reprezentuje Aneta Pankowska, radca prawny i Partner w Kancelarii RKKW, oraz Agata Kaczmarek – adwokat.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej