Publikacje

 • 31 Sierpień 2019

  Publikacje - 7/8/2019

  1. dr R. L. Kwaśnicki, dr Paweł Izdebski, Parkiet z 19.07.2019 r. „Czy ASI zdominowały rynek funduszy inwestycyjnych”
  2. dr R. L. Kwaśnicki, Parkiet z 22.07.2019 r., wypowiedź do artykułu „Wezwania: premia w cenie jest, a jakoby jej nie było”
  3. dr J. Szewczyk, Parkiet z 31.07.2019 r., wypowiedź do artykułu „Frankowicze chcą przedawnienia”
  4. dr J. Szewczyk, Rzeczpospolita z 31.07.2019 r., wypowiedź do artykułu „Frankowicze nie chcą płacić, liczą na przedawnienie”
  5. dr J. Szewczyk, Parkiet z 06.07.2019 r., wypowiedź do artykułu „Absolutorium nie jest absolutne”
 • 01 Czerwiec 2019

  Publikacje - 5/2019

  Dr R.L. Kwaśnicki, A. Mikołajska, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Istotne zmiany w Kodeksie spółek handlowych” czytaj więcej »

  Dr P. Izdebski, Przegląd Prawa Handlowego 6/2019, „Uprawnienie Prezesa UOKiK do przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu jako instrument publicznoprawnej ochrony konsumentów na rynku finansowym” czytaj więcej »

  E. Kosa, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Pierwszy w Polsce Sąd Arbitrażowy Online” czytaj więcej »

  Ł. Lipski, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Sejm przyjął zmiany w ustawie o zasadach zarządzania mieniem” czytaj więcej »

  P. Letolc, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Planowana zmiana Kodeksu spółek handlowych w zakresie przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” czytaj więcej »

  K. Sieliwonik, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Projekt ustawy o e-doręczeniach przekazany do konsultacji publicznych” czytaj więcej »

  D. Dworek, Ł. Lipski, Monitor Prawa Handlowego 1/2019, „Właściwość miejscowa sądu w sprawie roszczeń wynikających z czynu nieuczciwej konkurencji” czytaj więcej »

   

 • 31 Marzec 2019

  Publikacje - 3/2019

  Dr R.L. Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, M. Rosa, A. Modzelewska, Monitor Prawa Handlowego 4/2018, „Aktualności” czytaj więcej »

  Dr J. Szewczyk, Monitor Prawa Handlowego 4/2018, „Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych – cz.2” czytaj więcej »

  P. Letolc, K. Łuczejko, M. Rosa, B. Kwaśnicka, Monitor Prawa Handlowego 4/2018, „Orzecznictwo” czytaj więcej »

   

 • 31 Styczeń 2019

  Publikacje - 1/2019

  Dr Kwaśnicki, P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 3/2018, „Aktualności” czytaj więcej »

  Dr Szewczyk, Monitor Prawa Handlowego 3/2018, „Pojęcie papieru wartościowego w kontekście tokenów cyfrowych – cz.1” czytaj więcej »

 • 02 Styczeń 2019

  Vademecum zmian w ustawie o KRS

  W 2018 r. w życie weszła nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz 986 ze zm., dalej jako: „KrRejSU”) która wprowadziła wiele nowych rozwiązań, wcześniej nieobecnych w polskim porządku prawnym. Kolejne zmiany w KrRejSU wejdą w życie w 2019 r. na mocy przepisów nowouchwalonej ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 18.12.2018 r. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian, które weszły już w życie, jak również tych, które zaczną obowiązywać w rozpoczynającym się roku.

  Czytaj dalej
 • 24 Listopad 2018

  Goodwill do opodatkowania

  W wyroku z dnia 14.11.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że goodwill, czyli dodatnia wartość firmy, która wchodzi w skład umowy sprzedaży całości przedsiębiorstwa, jako niematerialne aktywo, powinna podlegać opodatkowaniu od czynności cywilnoprawnych (PCC).

  Czytaj dalej
 • 16 Listopad 2018

  Skarga nadzwyczajna

  Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8.12.2017 r.[1], wprowadziła nowy środek zaskarżania – skargę nadzwyczajną. Jak wskazuje sama nazwa tego środka, ma on charakter wyjątkowy i służy kontroli orzeczeń w ramach tzw. sprawiedliwości korygującej.

  Czytaj dalej
 • 14 Listopad 2018

  Koniec z zatorami płatniczymi

  Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych („Projekt”). Celem Projektu jest wdrożenie do polskiego systemu prawa rozwiązania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

  Czytaj dalej
 • 31 Październik 2018

  Publikacje 10/2018

  Dr. Kwaśnicki , P. Letolc, M. Czaińska, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, „Nowe terminy przedawnienia roszczeń” czytaj więcej »

  D. Kulgawczuk, D. Błaszkiewicz, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, „Pojęcie innej podobnej umowy” czytaj więcej »

  P. Letolc, M. Wiliński, Monitor Prawa Handlowego 2/2018, „Sposób reprezentacji spółki i jej wykazywanie w postępowaniu cywilnym” czytaj więcej »

 • 29 Sierpień 2018

  Rozszerzenie prawomocności orzeczeń w stosunku do roszczeń okresowych

  W procesie o świadczenie okresowe przysługujące powodowi na podstawie określonego stosunku prawnego za kolejny okres wymagalności, nie jest dopuszczalne ponowne badanie i ocenianie przez sąd zdarzeń prawnych, odnoszących się do zasady odpowiedzialności pozwanego, w takim zakresie w jakim były one przedmiotem rozstrzygnięcia w prawomocnym wyroku wydanym w procesie między tymi samymi stronami o świadczenie należne za wcześniejsze okresy wymagalności – stwierdził Sąd Najwyższy w Uchwale z dnia 12.07.2018 r. (sygn. akt III CZP 3/18).

  Czytaj dalej
 • 27 Sierpień 2018

  Wkrótce będzie można wyznaczyć zarządcę sukcesyjnego przedsiębiorstwa

  Dnia 25.07.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki nowej instytucji zarządcy sukcesyjnego, kontynuowanie działalności przez przedsiębiorstwo po śmierci samego przedsiębiorcy ma być łatwiejsze. Korzyści z nowej regulacji mają być odczuwalne nie tylko dla właścicieli przedsiębiorstwa, lecz również dla jego pracowników i kontrahentów.

  Czytaj dalej
 • 23 Sierpień 2018

  Wprowadzony w błąd wspólnik może uchylić się od złożonego oświadczenia

  trona może uchylić się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w wyniku podstępu także wtedy, gdy oświadczenie to dotyczy przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki lub wniesienia wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów, w tym praw do nieruchomości (art. 88 § 1 w zw. z art. 84 i art. 86 KC w zw. z art. 2 KSH) – stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02.02.2017 r. (I CSK 92/16).

  Czytaj dalej