Publikacje

6 czerwca 2023

PARKIET „Nieoczywisty beneficjent rzeczywisty”

Krąg potencjalnych beneficjentów rzeczywistych podmiotów wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu może być szeroki. Aby ustalić, kto w danej organizacji jest beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy, należy każdorazowo przeprowadzić analizę struktury danego podmiotu oraz posiadanych uprawnień, zawartych umów czy faktycznych porozumień.

 

Procedura ustalania beneficjentów rzeczywistych w przypadku każdego podmiotu jest kwestią indywidualną i oprócz odniesienia się do katalogu wskazanego przez ustawodawcę należy przeanalizować wszelkie okoliczności faktyczne. W wielu podmiotach może to wymagać pogłębionej analizy dokumentacji i konieczności współpracy z innymi podmiotami, co może być czasochłonne. Termin na zgłoszenie to zaś zasadniczo 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia i pamiętać należy, że wpisy trzeba aktualizować w przypadku wystąpienia każdej okoliczności uzasadniającej zmianę. Niezachowanie terminu, a także zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym zagrożone jest karą pieniężną, która może wynieść nawet 1 mln zł. I choć obowiązek zgłoszenia ciąży na osobach uprawnionych do reprezentacji, to osoba będąca beneficjentem rzeczywistym ma obowiązek, pod zagrożeniem kary pieniężnej, dostarczyć wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia informacji do CRBR.

 

Więcej informacji znajdą Państwo w artykule autorstwa adw. Piotra Letolca, Partner oraz apl. adw. Izabeli Dziwińskiej, Associate.

 

Parkiet 3-4 czerwca 2023 r.: Nieoczywisty beneficjent rzeczywisty – parkiet.com

Mogą Cię zainteresować: