10 Sierpień 2018

Nowelizacja: koniec z użytkowaniem wieczystym

W dniu 10.08.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja jest pierwszym krokiem do całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego. Na jej mocy, z dniem 1.01.2019 r., użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne, ma zostać przekształcone we własność lub współwłasność tych gruntów. Dodatkowo ograniczona została możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Przekształcenie jest opłatne. Nowi właściciele gruntów zobowiązani będą do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia. Jej wysokość odpowiadać będzie wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i również będzie pobierana raz w roku, z tym, że przez okres 20 lat. Dla osób, które zdecydują się uiścić stosowną należność jednorazowo, w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa, ww. ustawa przewiduje stosowne bonifikaty (nawet do 60%). W przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego bonifikata ustalana będzie przez właściwe rady lub sejmiki. Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.