Praktyka

 • 01 Styczeń 2019

  Nowelizacja procedury cywilnej coraz bliżej

  W dniu 19.12.2018 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt został skierowany do Sejmu. Przypomnijmy, że projekt jest wyrazem dążenia do usprawnienia postępowania cywilnego. Nowelizacja m.in. rozbudowuje etap przygotowania do rozprawy, w tym wprowadza specjalne posiedzenie przygotowawcze, na którym strony będą miały możliwość zakończenia sporu, a w przypadku braku jego zakończenia, sąd z udziałem stron będzie sporządzał plan rozprawy. Proponowanych jest również szereg mechanizmów mających zapobiegać nadużywaniu przez strony prawa procesowego, a także zmierzających do eliminowania tzw. obstrukcji sądowej. Co istotne, nowelizacja przywraca do kodeksu postępowania cywilnego odrębne postępowanie w sprawach gospodarczych.
  Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy wraz z uzasadnieniem.

  Czytaj dalej
 • 27 Wrzesień 2018

  SN: apelacja od postanowienia asesora o wpis do księgi wieczystej

  Sąd Najwyższy na mocy siedmiu uchwał wydanych w dniu 7.09.2018 r. (III CZP 58/18, III CZP 57/18, III CZP 47/18, III CZP 43/18, III CZP 40/18, III CZP 34/18, III CZP 26/18) wskazał, że od postanowienia o wpis w księdze wieczystej, wydanego przez asesora sądowego, który nie uzyskał jeszcze prawa do pełnienia obowiązków sędziego, przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Sąd Najwyższy rozwiał tym samym wątpliwości czy postanowienie asesora zaskarżalne jest w formie apelacji czy skargi na postanowienie referendarza.Sąd Najwyższy zauważył, że - z uwagi na brak stosownych regulacji - możliwe byłoby przyjęcie, że od orzeczenia asesora, w takiej sytuacji, nie przysługuje żaden środek odwoławczy, jednakże byłoby to niezgodne z wartościami konstytucyjnymi.

 • 07 Wrzesień 2018

  SN o zmianie umowy spółki komandytowej

  W dniu 7.09.2018 r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 42/18, powziął uchwałę o następującej treści: „Jeżeli członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wraz z tą spółką wspólnikiem spółki komandytowej, do wyrażenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zmianę umowy spółki komandytowej – wymaganej na podstawie art. 9 k.s.h. – ma zastosowanie art. 210 § 1 k.s.h. Uchwała ta stanowi odpowiedź na pytanie prawne przedstawione przez Sąd Okręgowy w Łodzi (XIII Ga 1087/17) o treści: "Czy dla zmiany umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś jednym z komandytariuszy członek zarządu tej spółki, prawidłowe jest reprezentowanie komplementariusza przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego w trybie art. 210 § 1 k.s.h., czy też przez zarząd spółki?". Sąd Najwyższy wskazał tym samym, że przepis art. 210 § 1 k.s.h. ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy dochodzi do zmiany umowy już istniejącej spółki komandytowej.

 • 31 Sierpień 2018

  Projekt: za sprzedaż podróbek odpowie wynajmujący powierzchnię handlową

  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, który wprowadza m.in. nowe uprawnienie dla właścicieli marek, tj. możliwość domagania się odszkodowania od każdego, kto rozprowadza podróbki jego produktów, w tym także od podmiotów wynajmujących powierzchnię pod stoisko, na którym są one sprzedawane, czy ich pośredników. Będzie to możliwe dzięki znowelizowanemu art. 296 ust. 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Aktualnie handlarzy podróbek ściga jedynie Krajowa Administracja Skarbowa i to na podstawie przepisów karnych. Właściciele podrabianych marek mogą natomiast walczyć jedynie z podmiotami handlującymi podróbkami za pośrednictwem Internetu. Wprowadzone zmiany uwzględniają wytyczne wyroku TSUE z dnia 7.07.2016 r. w sprawie C-494/15 oraz Dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 29.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Nowe przepisy mają wejść w życie 15.01.2019 r.

 • 29 Sierpień 2018

  Nowelizacja w OZE

  14.07.2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 7.06.2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, jej celem jest przede wszystkim zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23.04.2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

 • 10 Sierpień 2018

  Nowelizacja: koniec z użytkowaniem wieczystym

  W dniu 10.08.2018 r. Prezydent podpisał ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowelizacja jest pierwszym krokiem do całkowitej likwidacji użytkowania wieczystego. Na jej mocy, z dniem 1.01.2019 r., użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi, w których co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne, ma zostać przekształcone we własność lub współwłasność tych gruntów. Dodatkowo ograniczona została możliwość ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe. Przekształcenie jest opłatne. Nowi właściciele gruntów zobowiązani będą do wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia. Jej wysokość odpowiadać będzie wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste i również będzie pobierana raz w roku, z tym, że przez okres 20 lat. Dla osób, które zdecydują się uiścić stosowną należność jednorazowo, w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa, ww. ustawa przewiduje stosowne bonifikaty (nawet do 60%). W przypadku gruntów należących do jednostek samorządu terytorialnego bonifikata ustalana będzie przez właściwe rady lub sejmiki. Ustawa ma wejść w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 • 30 Lipiec 2018

  SN o owocach zatrutego drzewa

  W dniu 28.06.2018 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów wydał uchwałę (I KZP 4/18), na mocy której ograniczył możliwość wykorzystywania przez organy ścigania tzw. owoców zatrutego drzewa, tj. wykorzystywania dowodów uzyskanych przy okazji podsłuchu do ścigania innych przestępstw, niż te do ścigania których ma on zostać wykorzystany. Sąd Najwyższy wskazał, że dowody takie mogą zostać wykorzystane wyłącznie do ścigania innych poważnych przestępstw, które znajdują się w katalogach uzasadniających stosowanie kontroli operacyjnej, w tym podsłuchów. Z powyższego wynika, że nawet w sytuacji, gdy prokurator w akcie oskarżenia powoła się na dowody uzyskane przy okazji akcji operacyjnej w drobnych sprawach ściganych z urzędu, sąd nie powinien ich uwzględnić. Orzeczenie zapadło w odpowiedzi na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

 • 26 Lipiec 2018

  Nowelizacja: cała Polska specjalną strefą ekonomiczną

  Od 30.06.2018 r. obowiązuje ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która całkowicie zmienia system udzielania zwolnień podatkowych, które dotychczas udzielane były w ramach SSE, czyli specjalnych stref ekonomicznych. Na podstawie nowelizacji cała Polska staje się jedną specjalną strefą ekonomiczną, gdyż możliwość uzyskania preferencji podatkowych nie jest już bezpośrednio uzależniona od lokalizacji inwestycji. Pomoc będzie udzielana przedsiębiorcy na podstawie decyzji o wsparciu, wydawanej na wniosek przedsiębiorcy przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Zgodnie z nowym prawem decyzje o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15. Okres, na który wydawana jest decyzja, zależy od intensywności pomocy publicznej ustalonej dla danego obszaru. Uzyskanie decyzji o wsparciu uzależnione jest dodatkowo od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych, które mają zostać określone w akcie wykonawczym do ustawy.

 • 26 Lipiec 2018

  Projekt: znalezione 50 zł będzie można sobie zostawić

  20.07.2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych. Zgodnie z nowelą osoba która znajdzie niewielką kwotę pieniędzy (do 50 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej) i która nie jest w stanie ustalić ich właściciela, nie będzie zobowiązana do niezwłocznego przekazania tych pieniędzy staroście. Przepisy obowiązujące aktualnie nakładają na znalazcę obowiązek przekazania odpowiedniemu staroście nawet monety o wartości jednego grosza. Co więcej starosta może odmówić przyjęcia przekazanej mu rzeczy, w tym pieniędzy, jeżeli jej szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

 • 01 Lipiec 2018

  Nowelizacja: split payment już obowiązuje

  1.7.2018 r. w życie weszła druga część ustawy z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła podzieloną płatność (split payment), czyli kolejny mechanizm uszczelniający pobór podatku od towarów i usług. Dotychczas w życie weszło odwrotne obciążenie oraz odpowiedzialność solidarna. Zgodnie z podzieloną płatnością przedsiębiorca, podatnik podatku od towarów i usług (sprzedawca lub usługodawca), otrzyma od kontrahenta zapłatę w dwóch częściach, tj. kwotę netto i kwotę stanowiącą podatek VAT. Ta druga część zapłaty zostanie przelana na specjalny rachunek bankowy, stworzony w tym celu przez bank, czyli tzw. rachunek VAT. Na banki nałożony został obowiązek utworzenia takich rachunków wszystkim podmiotom instytucjonalnym bez konieczności uzyskania ich zgody czy podpisania odrębnej umowy. Split payment aktualnie nie jest obowiązkową formą płatności. Ma zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami oraz w ramach płatności za pomocą przelewu bankowego w polskiej walucie. Co istotne kwotą zgromadzoną na rachunku VAT nie można swobodnie dysponować. Zasadniczo zgromadzone na nim środki można przelewać wyłącznie na poczet podatku od towarów i usług, na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub innego przedsiębiorcy, jako zapłatę części należności odpowiadającej kwocie podatku. W wyjątkowych sytuacjach urząd skarbowy, na wniosek podatnika, może zezwolić na odmienne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT, czyli tzw. uwolnienie środków. Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji ma ona na celu przede wszystkim przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym, eliminując ryzyko znikania podatników wraz z zapłaconym im przez kontrahentów, a nieodprowadzonym VAT.

 • 25 Maj 2018

  RODO już obowiązuje

  W dniu 25.05.2018 r., we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane „RODO”. RODO wprowadza wiele zmian w regulacjach dotyczących przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych. Swoim zastosowaniem rozporządzenie to obejmuje wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych. Zmiany dotyczą głównie nowych obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych, nowych rodzajów odpowiedzialności oraz wprowadzenia sankcji. Więcej na temat RODO pisaliśmy na naszych blogach, m.in. tutaj oraz tutaj.

 • 17 Maj 2018

  Projekt: prosta spółka akcyjna

  17.05.2018 r. do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczący prostej spółki akcyjnej. Projekt został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jak wskazują autorzy projektu nowe prawo ma przede wszystkim ułatwić rozwój start-upów. Prosta spółka akcyjna ma łączyć zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (proste i mniej kosztowne funkcjonowanie, założenie i likwidacja spółki) z zaletami spółki akcyjnej. Mają to umożliwić m.in. następujące założenia projektu: szybka rejestracja elektroniczna przy pomocy formularza (24 godziny), brak kapitału zakładowego (dodatkowo wymagana kwota na początek to 1 zł); brak barier wejścia (wkłady, także w postaci pracy lub usług, mają być wnoszone w czasie 3 lat od rejestracji spółki); brak statusu spółki publicznej i związanych z tym restrykcyjnych obowiązków; uproszczona i tańsza ewidencja zdematerializowanych akcji; brak skomplikowanych wymogów dot. organów spółki (wystarczy 1-osobowy zarząd, brak obowiązku ustanowienia rady nadzorczej); prosta likwidacja polegająca na przejęciu majątku i zobowiązań spółki. Nowelizacja to kolejny element projektu „100 zmian dla firm”, który ma na celu ułatwienie życia przedsiębiorcom.