31 Październik 2018

"Alert prawny" - 10/2018

1.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669)

1.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.06.2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz.U. 2018 poz. 1539)

1.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 12.04.2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. 2018 poz. 1098)

5.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 2018 poz. 1716)

8.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2018 poz. 1929)

17.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. zmieniająca ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1603)

23.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1925)

23.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2018 poz. 1613)

25.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13.09.2018 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1942)

30.10.2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1552)