01 Maj 2017

Zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi

29.4.2017 r. w życie weszła ustawa z dnia 9.3.2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany wprowadzone przez nowelizację dotyczą zawężenia kręgu podmiotów uprawnionych do wykonywania usług maklerskich. Aktualnie podmiotami jedynie uprawnionymi do wykonywania ww. usług są: firma inwestycyjna (rozumiana również jako bank krajowy) oraz agent firmy inwestycyjnej (nadzorowany pośrednik działający w imieniu i na rzecz danej firmy inwestycyjnej). Nowe prawo ma na celu uniemożliwienie wykonywania usług maklerskich podmiotom nienadzorowanym, nieposiadającym stosownej wiedzy i kompetencji. Naruszenie przepisów ustawy zagrożone jest karą grzywny do 5 mln zł. Więcej na ten temat tutaj. Dodatkowo  od 6.5.2017 r. obowiązuje nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 10.2.2017 r., realizująca przepisy prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają na celu większą ochronę uczestników rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych, a także zwiększenie bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym m.in. poprzez podwyższenie maksymalnej sankcji karnej z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy taka informacja.