01 Wrzesień 2016

SN: Termin do wniesienia apelacji przez oskarżonego może być inny dla jego obrońcy

Jak wynika z Uchwały Sądu Najwyższego wydanej w dniu 24.8.2016 r. w sprawie o sygn. akt: I KZP 4/16 bieg terminu zawitego do wniesienia apelacji dla obrońcy oskarżonego w procesie karnym rozpoczyna się od doręczenia mu z urzędu odpisu wyroku, nawet jeśli doręczenie to nastąpiło po upływie terminu do wniesienia apelacji dla samego oskarżonego. Omawiana uchwała dotyczyła sytuacji, w której obrońca z urzędu został wyznaczony w celu sporządzenia apelacji na podstawie art. art. 80a § 2 Kodeksu postępowania karnego („k.p.k.”). Przepis ten został uchylony, jednakże – jak podkreślił Sąd Najwyższy – podobny problem może pojawić się również na gruncie, obowiązującego aktualnie, art. 78 par 1a) k.p.k.