28 Wrzesień 2015

SN o kompetencjach pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników

„O reprezentowaniu na zgromadzeniu danej części kapitału zakładowego przypadającego na udział wspólnika działającego przez pełnomocnika można mówić tylko wtedy, gdy - pomijając wypadek wyłączenia od głosowania (art. 244 KSH) - pełnomocnik jest umocowany do wykonywania prawa głosu, nie jest natomiast wystarczające, aby mógł on jedynie uczestniczyć w zgromadzeniu. W art. 239 § 1 KSH mowa jest wyraźnie o reprezentowaniu całego kapitału zakładowego jako warunku podejmowania uchwał w sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad. Zakłada to nie tylko samą możność udziału w zgromadzeniu, ale także prawo głosu, ponieważ dopiero to prawo oznacza możność uczestniczenia w podejmowaniu uchwał.”. Stwierdził tak Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.3.2015 r. (sygn. akt: II CSK 384/14). W stanie faktycznym omawianej sprawy wspólnik mniejszościowy był reprezentowany na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika upoważnionego do udziału w zgromadzeniu wspólników spółki i głosowania wyłącznie w przedmiocie spraw objętych porządkiem obrad. W trakcie zgromadzenia wspólników wspólnik większościowy, w ramach wolnych wniosków, poddał pod głosowanie uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, z którymi drugi wspólnik nie miał możliwości się zapoznać. Uchwały zostały powzięte i zaskarżone następnie przez wspólnika mniejszościowego. Sąd Najwyższy przyznał rację orzekającym w sprawie sądowi I i II instancji wskazując, że w świetle postanowień art. 239 i 240 KSH wspólnik mniejszościowy nie był obecny na zgromadzeniu wspólników, w zakresie podejmowania uchwał, które nie były objęte porządkiem obrad, pomimo, iż podczas obrad zgromadzenia wspólników obecny był jego pełnomocnik. Uzasadniając swoją decyzję Sąd Najwyższy podkreślał gwarancyjny charakter art. 239 § 1 KSH, którego funkcją jest ochrona interesów wspólników nieobecnych podczas podejmowania uchwał nieobjętych porządkiem obrad przez organ właścicielski spółki. Brak możliwości uprzedniego zapoznania się z poddawanymi pod głosowanie uchwałami może bowiem naruszać ich interesy, jako wspólników.