02 Styczeń 2018

SN: choroba profesjonalnego pełnomocnika może być przesłanką do przywrócenia terminu

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18.08.2017 r. (IV CZ 48/17), wskazał że w przypadku stwierdzonej przez lekarza choroby profesjonalny pełnomocnik nie musi pracować, a co za tym idzie niezachowanie przez niego terminu procesowego powinno zostać usprawiedliwione. Oznacza to, że złożony przez niego wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać uwzględniony przez sąd. W przedmiotowej sprawie, na przestawionym przez adwokata zwolnieniu lekarskim widniała adnotacja, z której wynikało, że „chory może chodzić”. Sąd Najwyższy wskazał jednak, że stanowi ona jedynie „przyzwolenie na dokonywanie zwykłych czynności dnia codziennego, nie oznacza zaś, że chory może kontynuować wykonywanie zwykłych obowiązków zawodowych - w przypadku adwokata - sporządzać pisma procesowe, dokonywać lub zlecać ich wysyłkę i realizować czynności procesowe w imieniu strony. Dotyczy to także takich czynności, które mogą być postrzegane jako wymagające niewielkiego wysiłku intelektualnego, każda bowiem czynność procesowa, a zwłaszcza podejmowana w związku ze złożeniem środka zaskarżenia do Sądu Najwyższego, wymaga namysłu i staranności uwzględniającej stawiane kwalifikowanym pełnomocnikom procesowym wymagania wynikające z zawodowego charakteru ich działalności.” Warto również wskazać, że w omawianej sprawie zwolnienie lekarskie zostało wystawione w ostatnim dniu terminu do uzupełnienia braków formalnych złożonego przez adwokata pisma. Orzeczenie zostało opublikowane w dniu 2.11.2017 r.