01 Grudzień 2015

SN: Bankructwo to nie koniec dla menedżera

Zgodnie z art. 373 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego sąd może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu menedżerowi, który nie dopełnił spoczywających na nim obowiązków wynikających z ww. ustawy (np. złożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości). Na podstawie przywołanego przepisu sądy orzekały zakazy obejmujące wszystkie wymienione w nim formy działalności. W wyroku z dnia 24.9.2015 r. wydanym w sprawie o sygn. akt: V CSK 689/14 Sąd Najwyższy orzekł, że stosując zakaz z art. 373 prawa upadłościowego i naprawczego sąd musi każdorazowo badać stopień winy przedsiębiorcy oraz skutki jego zaniechań dla stanu finansowego firmy. Kara za przewinienie ma być natomiast orzekana stosownie do konkretnego zawinienia, a sąd ma określić zarówno czas, na który zakaz obowiązuje, jak i zakres przedmiotowy zakazu, tj. czy zakaz ten ma obejmować np. tylko prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek czy może tylko tzw. działalności menadżerskiej.