Nowe regulacje unijne – zmiany w Kodeksie pracy

26 kwietnia 2022
Paulina Winnicka

Rząd rozpoczął prace nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu dostosowanie polskich przepisów do zasad wynikających z unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dalej jako „Dyrektywa work-life balance”). Termin na implementowanie Dyrektywy work-life balance mija 02.08.2022 r. Największe zmiany dotyczyć mają kwestii urlopowych.

 

Urlop rodzicielski

 

Po pierwsze, Dyrektywa work-life balance przewiduje, że urlop rodzicielski powinien przysługiwać ojcu dziecka niezależnie od tego, czy w momencie urodzenia dziecka matka miała prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do urlopu rodzicielskiego oceniane ma być indywidualnie i niezależnie od innych osób.

 

Urlop rodzicielski ma zostać wydłużony o 9 tygodni, co oznacza, że zamiast 32 tygodni będzie trwał 41, jednak te 9 tygodni z nowego wymiaru będzie mógł wykorzystać wyłącznie drugi rodzic. Dyrektywa work-life balanace wymaga dodatkowo, aby każdy z rodziców bezpośrednio wykorzystał co najmniej 2 miesiące z przysługującego łącznego wymiaru.

 

Pozostałe zmiany w kwestiach urlopu

 

Powstać ma również nowa forma urlopu – urlop opiekuńczy, który będzie przysługiwał w wymiarze 5 dni roboczych, a który będzie mógł być wykorzystany na opiekę nad niesamodzielnym, najbliższym członkiem rodziny (dzieci, rodzice, małżonek) bądź osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Za czas tego urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

 

Dodatkowo dyrektywa unijna przewiduje możliwość skorzystania z 2 dni urlopu na nagłe wypadki lub chorobę. Wynagrodzenie za okres tej niezdolności do pracy będzie przysługiwało w wysokości 50% wynagrodzenia.

 

Inne zmiany

 

Zmiana będzie dotyczyć również kwestii niezwiązanych z urlopami. Dyrektywa work-life balance wprowadza  obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony w przypadku wypowiedzenia jej przez pracodawcę. Pracownik w wyniku bezprawnego zwolnienia z pracy będzie mógł wystąpić do Sądu Pracy z żądaniem odszkodowania za bezprawne zwolnienie bądź z wnioskiem o przywrócenie do pracy. Zmiana jest istotna, ponieważ zrówna tym samym sposób wypowiadania umowy o pracę na czas określony ze sposobem wypowiadania umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Nowelizacja ma stawiać prymat prawom pracowników, tak aby przepisy Kodeksu pracy były dla nich jeszcze korzystniejsze.

 

***

 

Autorką wpisu jest aplikanta radcowska Paulina Winnicka, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej