Już niedługo kolejna odsłona zmian Slim VAT

8 lipca 2021

W dniu 1.6.2021 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe („Projekt”). Według Projektu wprowadzone zostaną rozwiązania prawne, które zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów ułatwiają rozliczenie podatku. Chodzi m.in. o fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

 

Cel proponowanych zmian

 

Jak wynika z uzasadnienia Projektu, celem proponowanych zmian jest dalsze uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. Pakiet Slim VAT 2 („Slim VAT 2”). Całość pakietu Slim VAT 2 zawiera kilkanaście zmian, które zredukują ilość obowiązków dla przedsiębiorców.

 

Czym jest Pakiet Slim VAT 2?

 

Należy przypomnieć, iż pierwsze ulepszenia o tym charakterze wprowadził tzw. pakiet Slim VAT w ustawie z dnia 27.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw („Slim VAT”), który implementował rozwiązania usprawniające dokonywanie rozliczeń przez podatników. Zgodnie z uzasadnieniem Projektu, wprowadzone w ostatnich latach narzędzia prawne oraz informatyczne usprawniły w znacznym stopniu rozliczenia podatkowe oraz prowadzenie procesów ich kontroli przez organy podatkowe.

 

Slim VAT 2 jest również odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministra Finansów dotyczące przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

 

Pakiet Slim VAT 2, czyli Simple Local And Modern VAT 2, jest więc kolejnym po Slim VAT pakietem rozwiązań, który zgodnie z założeniami usprawni rozliczenie podatku od towarów i usług. Projekt przewiduje także wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych w ustawie Prawo Bankowe, o których szerzej w dalszej części artykułu.

 

Najważniejsze zmiany w Slim VAT 2

 

Projekt zakłada wprowadzenie m.in. zmian dotyczących:

 

  • wydłużenia czasu na skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi z 2 do 3 lat,
  • wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby dokładnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
  • 100 % odliczeń od wydatków na samochody – wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd,
  • definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
  • możliwości wydania przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy w momencie, gdy podatnik posiada zaległości podatkowe, które zostały objęte decyzją o ich rozłożeniu na raty bądź odroczeniu,
  • odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,

 

Zmiany w ustawie Prawo Bankowe

 

Pierwsza zmiana zakłada szersze konsolidowanie przez podatników środków zgromadzonych na swoich rachunkach VAT. Aktualnie możliwa jest jedynie konsolidacja wyłącznie w ramach jednego banku, czyli tzw. „przekazanie własne” co oznacza, że podatnik jest uprawniony do przekazania swoich środków z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, jednak pod warunkiem, że obydwa rachunki VAT są prowadzone przez ten sam bank.

 

Proponowane zmiany wprowadzają udogodnienie w postaci dokonywania „przekazania własnego” na wszystkich rachunkach VAT, w tym także prowadzonych przez inne banki.
Jak napisano w uzasadnieniu Projektu powyższa zmiana znacznie usprawni zarządzanie przez podatników swoimi środkami.

 

Druga zmiana zakłada uproszczenia dla rolników dotyczące możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego („KRUS”). Uzasadnienie Projektu wskazuje, że możliwość regulowania z rachunku VAT również składek do KRUS wyrówna sytuację podatników opłacających składki na ubezpieczenie, gdyż aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiały jedynie regulowanie składek do ZUS.

 

Ponadto należy przypomnieć, iż z dniem 1.1.2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wystąpiło z Unii Europejskiej („UE”), co oznacza, że z końcem okresu przejściowego tj. 31.12.2020 r. przepisy UE w dziedzinie podatku VAT nie mają już zastosowania do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie. W konsekwencji, w relacjach między państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem nie wystąpią takie transakcje jak wewnątrzwspólnotowa dostawa/nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa sprzedaż wysyłkowa.

 

Podsumowanie

 

Podsumowując, Slim VAT 2 jest pakietem uproszczeń, którego celem jest usprawnienie rozliczeń dla podatników. Zmiany podzielono na pięć obszarów, które zgodnie z założeniami mają zniwelować przestarzałe oraz nieprzydatne obowiązki dla przedsiębiorstw. Korzyści wynikające z proponowanych rozwiązań to m.in.: prostsze fakturowanie, przyjazne odliczenie VAT, pewność prawa dotyczącego VAT w obrocie międzynarodowym, łatwiejszy obrót nieruchomościami.

 

Poza nielicznymi wyjątkami, dla których przewidziane jest inny okres vacatio legis, Projekt ma wejść w życie w 1.10.2021 r.

 

Autorką wpisu jest Oliwia Leszczyńska, Junior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Czy Sąd Najwyższy pozwala na uchylanie się od arbitrażu?

28 marca 2024

Zobacz więcej

Dobre Praktyki NewConnect 2024

9 stycznia 2024

Zobacz więcej

Nasi prawnicy współautorami komentarza Prawo rynku nieruchomości

10 listopada 2023

Zobacz więcej