Katarzyna Sieliwonik

Poznajmy się.

  • specjalizuje się w dziedzinie prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, wspierając Klientów już na etapie przed procesowym i ustalania strategii sporu. Sporządza pisma procesowe i reprezentuje Klientów przed sądami
  • posiada doświadczenie w sporządzaniu opinii prawnych oraz memorandów z zakresu prawa spółek i prawa rynków kapitałowych
  • świadczy doradztwo w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie organizacji i obsługi walnych zgromadzeń (również spółek publicznych), a także zgromadzeń wspólników. Posiada doświadczenie w  zakresie przygotowania i analizy niezbędnej dokumentacji oraz reprezentuje wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy
  • specjalizuje się w zakresie prawa korporacyjnego, w tym w szczególności w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej organów spółek kapitałowych, Aktywnie uczestniczy w projektach związanych z tworzeniem ładu korporacyjnego, nadzorem oraz odpowiedzialnością kadry zarządzającej
  • posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, z uwzględnieniem analizy dokumentacji finansowej spółek pod kątem wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego

Recommended
for business.