Grzegorz Matejczuk

Poznajmy się.

 • Of Counsel w Dziale Infrastruktura, Budownictwo i Zamówienia Publiczne
 • specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie administracyjnym
 • posiada kilkuletnie doświadczenie orzecznicze, jako były członek Krajowej Izby Odwoławczej rozpoznający odwołania w sprawach dotyczących postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego
 • posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zamówieniach publicznych, obejmujące współpracę z wykonawcami i zamawiającymi
 • reprezentuje wykonawców oraz zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami, w tym w sprawach dotyczących sporów związanych z realizacją umów i kar umownych, jak również przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z korektami finansowymi
 • doradzał w kilkudziesięciu postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych
 • przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu pełnomocnika zamawiającego, w tym posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji przewodniczącego oraz członka komisji przetargowej
 • reprezentuje wykonawców i zamawiających w negocjacjach, jak również doradza, jako biegły, w skomplikowanych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • analizuje dokumentację przetargową pod kątem wystąpienia ryzyka, zabezpieczenia interesów Klienta i skorzystania z przysługujących mu środków ochrony prawnej
 • zajmuje się doradztwem przy realizacji inwestycji budowlanych, w tym reprezentuje wykonawców w sprawach związanych z waloryzacją wynagrodzeń
 • posiada doświadczenie w rozwiązywaniu sporów z wykorzystaniem metod ADR
 • trener i szkoleniowiec z zakresu tematyki zamówień publicznych, prelegent na konferencji oraz autor licznych publikacji poświęconych zamówieniom publicznym

Publikacje

 • Komentarz do nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, 2020-2021, współautor, Must Read Media
 • Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych (wg nowej ustawy Pzp), 2020, współautor, Must Read Media
 • Stosowanie kodeksu postępowania cywilnego
  w zamówieniach publicznych, 2018, Presscom
 • Swoboda przedsiębiorczości [w:] Prawo materialne Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia, 2013, EWSPA
 • Liczne artykuły w czasopismach branżowych (m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Przetargi Publiczne, Zamówienia Publiczne w Praktyce).

 

Recommended
for business.