Aleksandra Staniaszek

 • Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących różnych aspektów prawa własności intelektualnej i problematyki nieuczciwej konkurencji.
 • Ma doświadczenie w doradztwie w sporach o ochronę praw własności intelektualnej, w szczególności procesach o naruszenie praw autorskich, patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, a także w sprawach związanych z czynami nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach o ochronę dóbr osobistych.
 • Zajmuje się rejestracją znaków towarowych oraz bierze udział w czynnościach na dalszych etapach postępowań prowadzonych w trybie krajowym przed Urzędem Patentowym RP, unijnym przed Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO) i międzynarodowym przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO).
 • Prowadzi postępowania o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Własności Intelektualnej Unii Europejskiej (EUIPO).
 • Przygotowuje i negocjuje umowy licencyjne, umowy dotyczące przeniesienia majątkowych praw autorskich, umowy dotyczące przeniesienia praw własności przemysłowej.
 • Publikuje na blogu „IP PROCESOWO”.

Moje specjalizacje

Kwalifikacje

 • Adwokat, 2017 r.
 • Szkoła Praw Własności Intelektualnej, Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, 2019 r.
 • Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2016 r.
 • Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2013 r.

Członkostwo

 • Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski
Angielski