Aleksander Skirpan

Kwalifikacje

- Adwokat, 2019 r.
- Aplikant adwokacki, 2018 r.
- Magister prawa, Uniwersytet Jagielloński, 2015 r.

Członkostwo

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Języki

Polski (ojczysty)
Angielski (biegle)
  • Specjalista i ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych na każdym etapie prowadzonej działalności pod kątem prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A), prawa gospodarczego i umów handlowych oraz prawa funduszy inwestycyjnych.
  • Wspiera zagranicznych i polskich inwestorów w procesach transakcyjnych (M&A), opracowywaniu struktur nabycia lub zbycia oraz towarzyszącej dokumentacji transakcyjnej, tworzeniu ram prawnych dla wspólnych przedsięwzięć (JV) oraz inwestycji kapitałowych (VC/PE), w tym w zakładaniu nowych podmiotów oraz nabywaniu i sprzedaży już działających przedsiębiorstw przez osoby fizyczne, podmioty krajowe i zagraniczne.
  • Prowadzi bieżące doradztwo w zakresie identyfikacji i wdrażania korporacyjnych strategii racjonalizacji i reorganizacji struktur właścicielskich oraz grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem nietypowych przekształceń i połączeń oraz innych zmian korporacyjnych w spółkach osobowych i kapitałowych, zmian w strukturach własności aktywów, a także wzajemnych rozliczeń wierzytelności oraz długów w grupach kapitałowych.
  • Doradza przedsiębiorcą w tworzeniu, wprowadzeniu zmian oraz negocjacji warunków umów handlowych w obrocie gospodarczym i profesjonalnym, ze szczególnym naciskiem i uwzględnieniem konstruowania nietypowych i innowacyjnych rozwiązań, postanowień oraz klauzul umownych.
  • Praktyka obejmuje także doradztwo prawne na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych pod kątem zgodności regulacyjnej, koordynacji działalności struktur kapitałowych z udziałem funduszy inwestycyjnych oraz ich uczestnictwa w transakcjach zbycia lub nabycia innych podmiotów.
  • Prowadzi wieloterytorialne badania prawne typu due diligence zarówno na potrzeby potencjalnych zbywców jak i nabywców podmiotów prawnych, a następnie doradza w opracowywaniu odpowiednich struktur i rozwiązań prawnych.
  • Silnie zaangażowany w tworzenie publikacji związanych z praktycznymi aspektami i problematycznymi kwestiami z dziedziny prawa gospodarczego, autor licznych artykułów i wpisów online w tym zakresie.

Moje specjalizacje