Case study

28 kwietnia 2022

Sukces Klienta RKKW w sprawie odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę

Kancelaria RKKW skutecznie pomogła Klientowi w postępowaniu odwoławczym od korzystnej dla niego decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ II instancji w całości uwzględnił argumentację przedstawioną przez RKKW i potwierdził brak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla planowanej inwestycji. Organ odwoławczy uchylił decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ. Sprawa jest precedensowa, gdyż dotyczy stosowania znowelizowanej ustawy Prawo Budowlane.

 

Na etapie postępowania odwoławczego, RKKW oceniając zasadność zarzutów podniesionych w odwołaniu od pozwolenia na budowę, przedstawiła argumentację wskazującą na brak konieczności uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Z uwagi na niedawną nowelizację przepisów, planowane przez inwestora zamierzenie budowlane zostało wyłączone spod obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Fakt ten nie został niestety dostrzeżony przez organ I instancji. Mimo braku podstawy prawnej do wydania pozwolenia na budowę, organ I instancji i tak wydał decyzję. Organ odwoławczy umarzając prowadzone postępowanie przychylił się do stanowiska RKKW. Zaznaczył, że skoro ustawodawca wyraźnie wskazał, że dla pewnej kategorii robót budowlanych nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie, to brak jest podstawy prawej do wydania decyzji zezwalającej na przeprowadzenie takich robót. W konsekwencji, na gruncie obowiązujących przepisów, postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Stąd też konieczne było uchylenie decyzji organu I instancji i umorzenie postępowania prowadzonego przez ten organ, co umożliwia Klientowi RKKW niezakłócone prowadzenie prac budowlanych.

 

Klientowi w postępowaniu przed organami administracji publicznej doradzał r.pr. Damian Dworek, Partner oraz r.pr. dr Adrian Sypnicki, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

 

 

Mogą Cię zainteresować: