Case study

6 września 2021

Sukces Klienta RKKW w sporze z Konserwatorem Zabytków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwzględnił zażalenie Klienta RKKW i uchylił w całości postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odmawiającego uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy.

 

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie 2 budynków mieszkalnych w Warszawie. Organ wskazał, że planowana inwestycja znajduje się na terenie ujętym w gminnej ewidencji zabytków i jej realizacja spowoduje zatracenie autentycznych wartości chronionego zespołu architektonicznego. Co więcej, negatywny odbiór budynku pod względem architektonicznym zaburzy harmonię istniejącego układu urbanistycznego. Na skutek wniesionego przez RKKW zażalenia, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uchylił postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Minister w całości podzielił argumenty wskazane w zażaleniu, które akcentowały niedokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz brak zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. W konsekwencji, organ I instancji w sposób nieuprawniony przyjął, że planowana inwestycja jest nie do pogodzenia z wartościami chronionego zespołu architektonicznego.

 

Klienta w postępowaniu przed Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje adw. dr. Jarosław Szewczyk, Partner w Kancelarii RKKW.

 

Mogą Cię zainteresować: