Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

22 września 2022

Spór dotyczył uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Akcjonariusze zakwestionowali ją podnosząc, że cena w wezwaniu poprzedzającym delisting, chociaż wyznaczona zgodnie z przepisami prawa, była jednak ceną zbyt niską, a przede wszystkim nie była wartością godziwą. Żądali oni uchylenia uchwały, domagając się powołania przez sąd biegłego, który miałby określić wartość godziwą akcji.

 

Sąd Okręgowy nieprawomocnie oddalił w całości powództwo w tej sprawie. Stwierdził, że brak jest podstaw do powoływania w sprawie biegłego. Sąd podzielił pogląd wyrażany w innych orzeczeniach, iż ustalenie wartości godziwej powinno nastąpić poprzez sięgnięcie do realnych, konkretnych danych dotyczących transakcji faktycznie zaistniałych (w tym wypadku: zawieranych na rynku regulowanym). W ślad za stanowiskiem Przewodniczącego KNF, który na wniosek spółki reprezentowanej przez RKKW przystąpił do prowadzonego sporu, uznano także, że cena w wezwaniu powinna być określona na podstawie wartości godziwej, jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe jej ustalenie na podstawie kursu akcji.

 

W sprawie uznano, że cena oferowana akcjonariuszom spełniała wymagania przepisów prawa, a wolumen transakcji dotyczących akcji spółki był na tyle reprezentatywny, iż stanowił wystarczającą podstawę do określenia ceny. Uznano także, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności prowadzące do stwierdzenia, iż cena określona w wezwaniu jest zniekształcona i niemiarodajna, przez co miałaby naruszać zasadę ekwiwalentności świadczeń lub dobre obyczaje.

 

Spółkę w sporze reprezentowała r. pr. Agnieszka Nalazek, przy wsparciu adw. Katarzyny Sieliwonik, r. pr. Piotra Frelaka oraz r. pr. Konrada Oleszczuka.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej