Case study

22 września 2022

Sukces Klienta RKKW w sprawie dotyczącej uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym

Spór dotyczył uchwały o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym. Akcjonariusze zakwestionowali ją podnosząc, że cena w wezwaniu poprzedzającym delisting, chociaż wyznaczona zgodnie z przepisami prawa, była jednak ceną zbyt niską, a przede wszystkim nie była wartością godziwą. Żądali oni uchylenia uchwały, domagając się powołania przez sąd biegłego, który miałby określić wartość godziwą akcji.

 

Sąd Okręgowy nieprawomocnie oddalił w całości powództwo w tej sprawie. Stwierdził, że brak jest podstaw do powoływania w sprawie biegłego. Sąd podzielił pogląd wyrażany w innych orzeczeniach, iż ustalenie wartości godziwej powinno nastąpić poprzez sięgnięcie do realnych, konkretnych danych dotyczących transakcji faktycznie zaistniałych (w tym wypadku: zawieranych na rynku regulowanym). W ślad za stanowiskiem Przewodniczącego KNF, który na wniosek spółki reprezentowanej przez RKKW przystąpił do prowadzonego sporu, uznano także, że cena w wezwaniu powinna być określona na podstawie wartości godziwej, jedynie wtedy, gdy nie jest możliwe jej ustalenie na podstawie kursu akcji.

 

W sprawie uznano, że cena oferowana akcjonariuszom spełniała wymagania przepisów prawa, a wolumen transakcji dotyczących akcji spółki był na tyle reprezentatywny, iż stanowił wystarczającą podstawę do określenia ceny. Uznano także, że w sprawie nie wystąpiły okoliczności prowadzące do stwierdzenia, iż cena określona w wezwaniu jest zniekształcona i niemiarodajna, przez co miałaby naruszać zasadę ekwiwalentności świadczeń lub dobre obyczaje.

 

Spółkę w sporze reprezentowała r. pr. Agnieszka Nalazek, przy wsparciu adw. Katarzyny Sieliwonik, r. pr. Piotra Frelaka oraz r. pr. Konrada Oleszczuka.

Mogą Cię zainteresować: