Sąd wstrzymuje likwidację dwóch spółek

20 września 2021

Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Klienta RKKW, wstrzymał skuteczność uchwał zgromadzeń wspólników dwóch spółek o ich rozwiązaniu, otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów. Postanowienia są elementem szerszego sporu korporacyjnego, jaki toczy się pomiędzy wspólnikami tych spółek.

 

Klient RKKW jest wspólnikiem kilku spółek z jednej grupy kapitałowej, a w niektórych z nich dodatkowo zasiada lub zasiadał w zarządzie. Część wspólników podjęła działania mające na celu całkowite przejęcie kontroli nad majątkiem holdingu i pozbawienie Klienta RKKW jakiegokolwiek wpływu na losy grupy. Ostatnim przejawem tych wrogich działań była próba likwidacji dwóch spółek, w których Klient RKKW posiada połowę udziałów. Wykorzystując niezawinioną nieobecność Klienta RKKW na zgromadzeniu wspólników tych spółek, drugi wspólnik podjął uchwały o ich rozwiązaniu, otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów.

 

Klient RKKW wystąpił z wnioskami o wstrzymanie skuteczności tych uchwał zarzucając, że zostały powzięte z naruszeniem szeregu przepisów proceduralnych. Powód wskazał przede wszystkim, że uchwały o rozwiązaniu obu spółek podjęto pomimo tego, że porządek obrad wprost takiej możliwości nie przewidywał (mówił jedynie o uchwałach o dalszym istnieniu spółek). Zwrócił uwagę także na możliwe nieprawidłowości w zwołaniu obu zgromadzeń, w rezultacie których nie mógł w nich uczestniczyć. Podniósł ponadto, że uchwały zmierzają do jego pokrzywdzenia i są niezgodne z dobrymi obyczajami.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał skuteczność uchwał pierwszej ze spółek, w całości podzielając argumentację powoda. Drugi wniosek został natomiast oddalony. Sąd bowiem uznał, że powód nie posiada legitymacji do zaskarżenia uchwał. Jednak na skutek zażalenia wniesionego przez Klienta RKKW, Sąd Okręgowy w Warszawie (w innym składzie) zmienił zaskarżone postanowienie i udzielił zabezpieczenia zgodnie z żądaniem powoda. Jednocześnie sąd oddalił zażalenie pozwanej spółki wniesione na pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu. W konsekwencji, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są prawomocne.

 

Klienta w obu sprawach reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk, zaś projekt koordynuje radca prawny Aneta Pankowska (partner).

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

Sąd wstrzymuje likwidację dwóch spółek

Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Klienta RKKW, wstrzymał skuteczność uchwał zgromadzeń wspólników dwóch spółek o ich rozwiązaniu, otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów. Postanowienia są elementem szerszego sporu korporacyjnego, jaki toczy się pomiędzy wspólnikami tych spółek.

 

Klient RKKW jest wspólnikiem kilku spółek z jednej grupy kapitałowej, a w niektórych z nich dodatkowo zasiada lub zasiadał w zarządzie. Część wspólników podjęła działania mające na celu całkowite przejęcie kontroli nad majątkiem holdingu i pozbawienie Klienta RKKW jakiegokolwiek wpływu na losy grupy. Ostatnim przejawem tych wrogich działań była próba likwidacji dwóch spółek, w których Klient RKKW posiada połowę udziałów. Wykorzystując niezawinioną nieobecność Klienta RKKW na zgromadzeniu wspólników tych spółek, drugi wspólnik podjął uchwały o ich rozwiązaniu, otwarciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów.

 

Klient RKKW wystąpił z wnioskami o wstrzymanie skuteczności tych uchwał zarzucając, że zostały powzięte z naruszeniem szeregu przepisów proceduralnych. Powód wskazał przede wszystkim, że uchwały o rozwiązaniu obu spółek podjęto pomimo tego, że porządek obrad wprost takiej możliwości nie przewidywał (mówił jedynie o uchwałach o dalszym istnieniu spółek). Zwrócił uwagę także na możliwe nieprawidłowości w zwołaniu obu zgromadzeń, w rezultacie których nie mógł w nich uczestniczyć. Podniósł ponadto, że uchwały zmierzają do jego pokrzywdzenia i są niezgodne z dobrymi obyczajami.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie wstrzymał skuteczność uchwał pierwszej ze spółek, w całości podzielając argumentację powoda. Drugi wniosek został natomiast oddalony. Sąd bowiem uznał, że powód nie posiada legitymacji do zaskarżenia uchwał. Jednak na skutek zażalenia wniesionego przez Klienta RKKW, Sąd Okręgowy w Warszawie (w innym składzie) zmienił zaskarżone postanowienie i udzielił zabezpieczenia zgodnie z żądaniem powoda. Jednocześnie sąd oddalił zażalenie pozwanej spółki wniesione na pierwsze postanowienie o zabezpieczeniu. W konsekwencji, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia są prawomocne.

 

Klienta w obu sprawach reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk, zaś projekt koordynuje radca prawny Aneta Pankowska (partner).

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej