Case study

11 października 2020

RKKW obroniło Klienta przed wykreśleniem z KRS w precedensowej sprawie

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy uwzględnił apelację klienta RKKW w precedensowej i skomplikowanej sprawie dotyczącej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS, na skutek skargi o wznowienie, spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia formy prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Dzięki temu orzeczeniu spółka może prowadzić działalność gospodarczą. Sprawa ma precedensowe znaczenie dla zakreślenia praw przedsiębiorców pozostających w związku małżeńskim.

 

Klient RKKW, przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i pozostający w związku małżeńskim, dokonał przekształcenia formy tej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). Do prowadzenia wspomnianej działalności gospodarczej wykorzystywano zarówno pakiet kontrolny akcji spółki będącej polskim liderem stolarki okiennej, jak i szereg nieruchomości o przeznaczeniu komercyjnym. Wszystkie te aktywa, w wymiarze majątkowym, wchodziły niegdyś do majątku wspólnego małżonków, zaś po przekształceniu stały się aktywami powstałej spółki kapitałowej.  Opisywane przekształcenie nastąpiło bez zgody małżonki przedsiębiorcy. Spółka została prawomocnie wpisana do KRS i rozpoczęła prowadzenie działalności we własnym imieniu (kontynuowanej w odniesieniu do wcześniejszej aktywności działalności gospodarczej przedsiębiorcy).

 

Małżonka przedsiębiorcy złożyła skargę o wznowienie postępowania rejestrowego dotyczącego rejestracji spółki powstałej wskutek przekształcenia. Małżonka w swojej skardze argumentowała, że z uwagi na fakt, iż wśród aktywów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej znajdowały się składniki wchodzące w skład majątku wspólnego, to na dokonanie przekształcenia potrzebna była jej zgoda, której w tej sprawie nie udzieliła. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy podzielając powyższy argument skargę uwzględnił oraz wznowił postępowanie, uchylił postanowienie o wpisie spółki kapitałowej i wykreślił ją z rejestru. Spółka złożyła apelację od tego postanowienia. Pełnomocnicy Klienta argumentowali m.in., że wznowienie postępowania rejestrowego jest niedopuszczalne, zgoda małżonki na przekształcenie nie jest wymagana, a wykreślenie spółki wpisanej prawomocnie do rejestru jest niezgodne z prawem polskim i unijnym.

 

Apelacja spółki została uwzględniona przez Sąd Okręgowy w Bydgoszczy. Sąd postanowił uchylić postanowienie o wykreśleniu i odrzucić skargę małżonki o wznowienie. Orzeczenie jest prawomocne, co oznacza, że omawiana spółka kapitałowa będzie kontynuowała swoją działalność w oparciu o aktywa objęte przekształceniem formy prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka.

 

Pracą dedykowanego do tej sprawy zespołu kierowali dr Radosław L. Kwaśnicki, radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański. W projekt zaangażowani byli również m.in.: radca prawny Dariusz Kulgawczuk, radca prawny Maria Anna Czaińska, adwokat Piotr Letolc, adwokat Wojciech Rzepiński oraz aplikant radcowski Ernest Kosa.

Mogą Cię zainteresować: