RKKW broni swoich klientów przed egzekucją na kwotę 50 mln zł

Na mocy dwóch postanowień o zabezpieczeniu Sąd Okręgowy w Szczecinie zakazał przeciwnikowi naszych klientów składania wniosków o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenia o poddaniu się egzekucji do kwoty 50 mln zł, a w jednym z postanowień dodatkowo zagroził karą obowiązanemu karą 5 mln zł za naruszenie tego postanowienia. W rezultacie nie doszło do bezprawnej egzekucji z majątku naszych klientów.

 

Jeden z naszych klientów zawarł umowę sprzedaży udziałów w spółce z branży budowalnej. W ramach tej umowy złożył oświadczenia i zapewnienia o stanie samej spółki jak i jej udziałów. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń strony przewidziały kary umowne w wysokości 50 mln zł. Płatność kar umownych została zabezpieczona poręczeniem ze strony dwóch pozostałych klientów RKKW, a wykonanie poręczenia – ich oświadczeniami o poddaniu się egzekucji. Nabywca udziałów zarzucił naszemu klientowi, że dwa ze złożonych przez niego oświadczeń były nieprawdziwe i naliczył mu karę umowną w wysokości 50 mln zł. Następnie skierował do naszego klienta wezwanie do zapłaty i wszczął procedurę, która miała mu pozwolić na wystąpienie z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko poręczycielom, a w konsekwencji – wszczęcie egzekucji.

 

W imieniu naszych klientów wystąpiliśmy z wnioskami o zabezpieczenie roszczenia o ustalenie nieistnienia wierzytelności z tytułu kar umownych. Sąd podzielił nasze stanowisko, że kary te zostały naliczone niezasadnie i na mocy dwóch postanowień o zabezpieczeniu zakazał nabywcy udziałów występować z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenia o poddaniu się egzekucji. W jednym z postanowień dodatkowo zagroził obowiązanemu zapłatą kary w wysokości 5 mln zł za naruszenie tego postanowienia. Postanowienia o zabezpieczeniu są nieprawomocne.

 

Jeszcze przed doręczeniem jednego z postanowień nabywca udziałów złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Niezwłocznie poinformowaliśmy sąd rozpoznający ten wniosek, iż w sprawie zapadły postanowienia o zabezpieczeniu. W rezultacie, nasz przeciwnik zdecydował się cofnąć wnioski o nadanie klauzuli, a postępowania w tych sprawach zostały umorzone. Tym samym nabywcy udziałów nie udało się wszcząć egzekucji przeciwko naszym klientom.

 

We wszystkich tych postępowaniach klientów reprezentuje radca prawny Konrad Oleszczuk ze wsparciem aplikantki adwokackiej Wiktorii Warszawskiej oraz prawnika Macieja Jankiewicza. Obsługą prawną klientów kieruje natomiast Karol Szymański – partner zarządzający.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej