Prawomocne umorzenie postępowania karnego przeciwko Klientowi Kancelarii przez Sąd Okręgowy w Warszawie

27 czerwca 2023
Marcin Olchowicz

Po długotrwałym postępowaniu przygotowawczym, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystne postanowienie prawomocnie kończące sprawę karną przeciwko Klientowi Kancelarii („RKKW”). Postanowienie to stanowi potwierdzenie przez Sąd II instancji, prawidłowości stanowiska obrony oraz wcześniejszego rozstrzygnięcia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie.

 

Postępowanie dotyczyło rzekomego dopuszczenia się przez Klienta RKKW kwalifikowanego czynu przywłaszczenia mienia Spółki. Co istotne, Klient był wspólnikiem Spółki oraz przez długi czas członkiem jej Zarządu. Sprawa karna była zaś elementem szerszego sporu pomiędzy wspólnikami Spółki. W ocenie obrony, w sprawie mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której w sposób oczywisty brak było jakichkolwiek dowodów świadczących o popełnieniu przez Klienta RKKW zarzucanego mu przestępstwa.

 

Na skutek wywiedzionego przez obronę pisemnego wniosku o umorzenie postępowania z uwagi na oczywisty brak podstaw faktycznych oskarżenia oraz przedstawienia ustnej argumentacji w tym przedmiocie na posiedzeniu Sądu, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Sąd I instancji w całości przychylił się do argumentacji obrońcy, uznając, że działanie Klienta, będące przedmiotem postępowania nie nosi znamion przestępstwa. Zdaniem Sądu uzasadnione było stanowisko obrońcy, iż postępowanie powinno zostać umorzone już na etapie wstępnej kontroli oskarżenia.

 

Postanowienie to zostało zaskarżone przez oskarżyciela. Jednakże ponownie, tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, przychylił się do prezentowanego przez obrońcę stanowiska, iż z uwagi na to, że spór dotyczący zwrotu mienia stanowi jedynie element roszczeń finansowych wysuwanych przez Spółkę względem Klienta, sprawa powinna podlegać ewentualnemu wyjaśnieniu wyłącznie na gruncie postępowania cywilnego.

 

Ze strony Kancelarii RKKW obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Marcin Olchowicz – Partner kierujący praktyką White Collar, Compliance i Postępowań Sankcyjnych.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej