Podwójny sukces Zespołu Infrastruktury, Budownictwa i Zamówień Publicznych RKKW przed Krajową Izbą Odwoławczą

18 kwietnia 2023

Witold SławińskiAdriana Gostępska reprezentowali z sukcesem w dwóch postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie Klienta – znanego w branży budowlanej generalnego wykonawcę licznych inwestycji.

 

W pierwszym z postępowań odwoławczych reprezentowaliśmy Klienta występującego w roli przystępującego do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego, broniąc wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej dokonanego przez zamawiającego w toku postępowania przetargowego. Na czynność wyboru oferty Klienta odwołanie złożył wykonawca, którego oferta znalazła się na drugim miejscu w rankingu ofert.

 

Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem wydanym w sprawie KIO 671/23 oddaliła odwołanie i w całości podzieliła argumentację prawników Kancelarii wykazującą na jego niezasadność. W szczególności Izba pochyliła się nad zagadnieniem dotyczącym spełnienia przez Klienta określonego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w kontekście użytego w nim sformułowania „podziemna hala garażowa”.

 

Izba w ślad za stanowiskiem prawników Kancelarii potwierdziła, że przy dokonywaniu wykładni ww. sformułowania, w części dotyczącej „podziemna”, należało nawiązywać do obecnie obowiązującej definicji „kondygnacji podziemnej” w rozumieniu § 3 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wbrew stanowisku odwołującego, poprzednio obowiązująca na mocy ww. rozporządzenia definicja kondygnacji podziemnej nie miała znaczenia dla oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Klienta. W konsekwencji powyższego, celem wykazania spełnienia warunku udziału  w postępowaniu Klient miał prawo powołać się na doświadczenie w wykonaniu garażu podziemnego z uwzględnieniem aktualnie obowiązującej definicji nawet w sytuacji, gdy w świetle poprzednio obowiązującej definicji, dana kondygnacja garażowa nie była uznawana za podziemną.

 

W drugim z postępowań odwoławczych, zainicjowanym wniesieniem odwołania w imieniu Klienta, Izba podzieliła zarzuty podnoszone przez prawników Kancelarii dotyczące nieprawidłowości wyboru oferty przystępującego po stronie zamawiającego jako najkorzystniejszej oraz niewykazania przez tego wykonawcę spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Izba w wyroku KIO 675/23 podzieliła stanowisko odwołującego, że na podstawie informacji zawartych w wykazie osób złożonych przez konkurencyjną wobec Klienta Kancelarii firmę, brak było możliwości oceny, czy przystępujący wykazał spełnienie warunku. W związku z powyższym, Izba nakazała zamawiającemu – zgodnie z wnioskiem odwołującego – wezwać przystępującego do uzupełnienia wykazu osób o informacje niezbędne do dokonania oceny, czy przystępujący ten warunek spełnia. Zaniechanie tego wezwania skutkowało nieprawidłowościami podczas wyboru oferty.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej