Nieuczciwa konkurencja: Sąd zakazuje rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o działalności gospodarczej spółki na czas procesu

4 lutego 2020

Kancelaria RKKW wystąpiła w imieniu swojego Klienta z powództwem o zakazanie jego konkurentowi oraz byłym pracownikom Klienta (którzy obecnie są członkami zarządu konkurenta) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat sytuacji gospodarczej Klienta, w szczególności dotyczących wygaszania lub ograniczania rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej, jak również przejmowania przez konkurenta działalności lub zasobów Klienta (art. 14 UZNK[1]). W celu niezwłocznego zabezpieczenia interesu Klienta RKKW wystąpiła z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez zobowiązanie Pozwanych do zaniechania rozpowszechniania powyższych informacji na czas trwania sporu.

Prawnicy RKKW, reprezentujący Powoda podnosili, że Pozwani prowadzili wobec kontrahentów Klienta szeroko zakrojoną akcję dezinformacyjną. Celem tej akcji było podważenie zaufania i renomy Powoda. Rozpowszechniane informacje odnosiły się do rzekomej sytuacji gospodarczej Powoda, która ma jakoby stwarzać istotne ryzyko wywiązywania się przez niego ze zleceń i kontraktów. Skutkiem prowadzonej akcji dezinformacyjnej miało być przejęcie kontrahentów przez konkurenta ze szkodą na rzecz Powoda, co ostatecznie miało miejsce w kilku przypadkach.

Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał podnoszoną argumentację za zasadną oraz zabezpieczył powództwo Klienta na czas procesu w sposób zgodny z treścią żądania. Zobowiązał Pozwanych do zaniechania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat sytuacji gospodarczej Powoda. Przestrzeganie tego obowiązku Sąd obwarował wysoką karą pieniężną.

Zażalenie na postanowienie w tej sprawie wnieśli pełnomocnicy Pozwanych, domagając się jego uchylenia oraz podnosząc szereg argumentów, w tym min. brak uprawdopodobnienia rozpowszechniania nieprawdziwych informacji przez Pozwanych, czy też fakt, że celem powództwa jest ograniczenie wolnej konkurencji Pozwanych.

Postanowieniem z dnia 27.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku, w powiększonym składzie, oddalił w całości zażalenie. Zabezpieczenie roszczeń klienta RKKW stało się tym samym prawomocne. Oznacza to nakaz natychmiastowego zaniechania bezprawnych działań, bez konieczności oczekiwania na wyrok sądowy.

Klienta w sporze reprezentują radca prawny Aneta Pankowska – Partner w RKKW oraz radca prawny Marcin Michalik.

[1] Ustawa z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej