Nieuczciwa konkurencja: roszczenia wobec klienta RKKW oddalone w całości

19 października 2021

Wyrokiem z dnia 24.06.2021 r. (sygn.. akt: XX GC 858/20) Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił roszczenia oparte na ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skierowane przeciwko klientowi RKKW.

 

Roszczenia obejmowały złożenie oświadczenia przepraszającego za „działania wyczerpujące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji” oraz naprawienie szkody w wysokości ok. 1 mln złotych  poniesionej na skutek utraty kontraktu  z jednym z klientów. Owa utrata kontraktu miała być skutkiem przekazania przez pozwanego poufnych informacji do podmiotu konkurencyjnego, jak też nakłaniania pracowników powódki do niewłaściwego wykonania umów.

 

Pozwany był jednym z kluczowych menedżerów, zatrudnionych w spółce zagranicznej, która jednocześnie posiadała większościowy pakiet udziałów w powódce. Odpowiadał za rozwój biznesu całej grupy. Doprowadził m.in. do zawarcia umowy z klientem, na którego utratę powoływała się powodowa spółka. W tle występował też spór korporacyjny w powódce, związany z jej wrogim przejęciem przez mniejszościowego wspólnika.

 

Obrona Pozwanego zasadzała się na wielu różnych argumentach:

– brak legitymacji biernej (Pozwany był obywatelem zagranicznym, nie związanym żadnym węzłem umownym z powódką);

– w powódce nie wdrożono żadnych narzędzi ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, co wyklucza skuteczne dochodzenie roszczeń na tej podstawie;

– informacje o umowie nie zostały ujawnione spółce zagranicznej – zgromadziła je ona w zakresie własnej działalności, pozyskując klienta dla grupy i gwarantując właściwe wykonanie umów w każdej ze spółek grupy;

– brak było związku pomiędzy działaniem pozwanego a wypowiedzeniem przez kontrahenta umowy z pozwana.

 

Na podstawie wyroku z dnia 24.06.2021 sąd uznał powództwo za bezzasadne i oddalił je w całości. Wyrok jest nieprawomocny.

 

Klienta w sporze reprezentuje radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej