Na wniosek Klienta RKKW sąd wyznaczył dwóch rewidentów ds. szczególnych w spółce publicznej

7 listopada 2019

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie powołał, na wniosek Klienta RKKW, dwóch rewidentów ds. szczególnych w celu przeprowadzenia badania jednej ze spółek publicznych.

Klient RKKW jest mniejszościowym akcjonariuszem jednej ze spółek publicznych operującej na rynku produktów spożywczych i leczniczych. W związku z rosnącymi wątpliwościami co do postępu prac badawczo-rozwojowych, jak również zastrzeżeniami w zakresie zasadności ekonomicznej określonych decyzji i rzetelności prowadzonej rachunkowości, Klient RKKW zainicjował procedurę mającą na celu powołanie dwóch rewidentów ds. szczególnych, którzy mieliby zbadać sygnalizowane przez niego kwestie. Walne zgromadzenie spółki – decydujące głosami większościowego akcjonariusza – nie przychyliło się jednak do wniosku Klienta RKKW. W konsekwencji, Klient RKKW wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie o wyznaczenie tych rewidentów na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Postanowieniami z dnia 23 i 24 października 2019 r. sąd uwzględnił wnioski Klienta RKKW i wyznaczył wskazanych przez niego rewidentów celem zbadania, na koszt spółki, budzących wątpliwości obszarów funkcjonowania emitenta. Zadaniem pierwszego z nich będzie m.in. analiza należności i zobowiązań spółki wobec podmiotów powiązanych, określenie rzeczywistej wielkości sprzedaży oferowanych produktów, a także ustalenie i dokonanie oceny posiadanych przez nią składników własności intelektualnej. Drugi z rewidentów został zobowiązany przez sąd do ustalenia m.in., czy oferowane przez spółkę produkty mają właściwości, o których ta spółka zapewnia, jak również, czy prowadzone przez nią badania odpowiadają określonym profesjonalnym standardom.

Co do zasady sądy dość zachowawczo podchodzą do możliwości wyznaczenia na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej rewidenta ds. szczególnych, stąd tym bardziej cieszy to, że w tym przypadku sąd nie miał wątpliwości, iż powołanie rewidenta jest w pełni uzasadnione i służy ochronie interesów spółki oraz jej akcjonariuszy. Odnotować należy również, iż całe postępowanie sądowe w przedmiotowej sprawie trwało krócej niż 3 miesiące. Oznacza to, że rewident ds. szczególnych może być efektywnym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo inwestorów spółek publicznych” – komentuje Karol Szymański, of Counsel w Kancelarii RKKW.

W skład zespołu RKKW prowadzącego sprawę wchodzili radca prawny Damian KubalskiKonrad Oleszczuk, których pracami kierowali radca prawny Damian Dworek oraz Karol Szymański.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wobec ww. postanowień sądu nie przysługuje środek zaskarżenia.

czytaj także.

RKKW uzyskuje zabezpieczenie roszczenie o zapłatę ponad 30 mln zł

29 grudnia 2023

Zobacz więcej

Klient RKKW wygrywa spór z konserwatorem zabytków

12 września 2023

Zobacz więcej

RKKW aktywna podczas 30% Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń na GPW

1 września 2023

Zobacz więcej