Kolejny Klient RKKW wygrywa spór z zakresu nieuczciwej konkurencji

8 lipca 2021

Wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu oddalił w całości roszczenia oparte na przepisach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przeciwko Klientowi RKKW.

 

 

Powód wnosił w pierwszej kolejności o nakazanie Klientowi RKKW zaniechania pasożytniczego korzystania z renomy swojego przedsiębiorstwa poprzez nakazanie zaniechania korzystania z planu marketingowego posiadającego określone cechy. Twierdził, że plan o takich cechach powstał w jego przedsiębiorstwie, a następie został skopiowany przez pozwaną spółkę. Powód dążył do tego by całkowicie zakazać Pozwanej prowadzenia działalności według określonego modelu.

 

 

Ponadto wnosił o zakazanie oferowania, prezentowania i wprowadzania do obrotu wyrobów perfumeryjnych w określonym opakowaniu. Wywodził, że opakowania produktów Powoda wykazują tak duże podobieństwo do produktów Powoda, że może to prowadzić do wprowadzenia klientów w błąd.

 

 

Wreszcie zarzucał, że pozwana spółka miała nakłaniać  jego klientów oraz współpracowników do rozwiązania, niewykonania lub nienależytego wykonania umów z Pozwanym i rozpowszechniała nieprawdziwe informacje o nim. Domagał się nakazania zaniechania tych praktyk i publikacji przeprosin, w tym w prasie.

 

 

Prawnicy RKKW wykazywali, że model biznesowy, czy sposób prowadzenia działalności nie podlega ochronie na podstawie praw wyłącznych. Uregulowań takich nie przewiduje ani prawo autorskie, ani prawo własności przemysłowej. Jedynie poprzez odpowiednie zabezpieczenie informacji poufnych w przedsiębiorstwie można chronić tego typu dobra niematerialne. Do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa w niniejszej sprawie nie doszło – Powód nie zastrzegł odpowiednio poufności informacji. Plany marketingowe były powszechnie dostępne na stronie internetowej Powoda czy też w serwisie YouTube, a w dodatku od wielu lat znane i stosowane w branży MLM przez inne spółki.

 

 

Prawnicy RKKW wykazywali także, że różnice w wyglądzie opakowań towarów obu przedsiębiorstw są na tyle istotne, że nie prowadzą do ryzyka wprowadzenia w błąd. Okoliczność tę ostatecznie jednoznacznie potwierdziła opinia biegłego. Wreszcie przeprowadzone dowody z licznych świadków nie potwierdziły jakichkolwiek form nakłaniania ze strony przedstawicieli pozwanej. Nawet jeśli jakiś świadek potwierdzał, że słyszał o nakłanianiu, to dopytywany o szczegóły nie potrafił wiarygodnie ich przytoczyć.

 

 

Sąd po prawie dwuletnim postepowaniu wszystkie roszczenia oddalił. Wyrok jest nieprawomocny.

 

 

Klienta RKKW w  sporze reprezentowała radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW. W sprawie uczestniczyli także adwokat Aleksandra Staniaszek oraz prawnik Michał Czerwiński.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej