Klientka RKKW odwieszona w prawach wspólnika spółki jawnej

Klientka RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, jedna z dwóch wspólników dochodowej spółki jawnej z branży dóbr luksusowych, została pozwana przez drugiego wspólnika o pozbawienie praw prowadzenia spraw i reprezentacji tej spółki. Przeciwnik uzyskał przeciwko niej postanowienie o zabezpieczeniu, na skutek którego Klientka RKKW została zawieszona w wymienionych prawach wspólnika.

 

Klientka zgłosiła się do RKKW dopiero na etapie, kiedy przedmiotowe orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu było już prawomocne. W zaistniałym stanie faktycznym prawnicy RKKW przygotowali długoterminową strategię sporu, wsparli Klientkę w kompleksowym gromadzeniu materiału dowodowego i następnie przygotowali wniosek o uchylenie prawomocnego postanowienia o zabezpieczeniu. W uzasadnieniu wniosku powołano się na liczne argumenty przemawiające za brakiem podstaw do zawieszenia Klientki w prawach korporacyjnych. We wniosku wykazano również, że uzyskane zabezpieczenie stanowiło jedynie osłonę do rozpoczęcia prowadzenia działalności konkurencyjnej przez Powoda.

 

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Klientki RKKW – uchylił w całości postanowienie o zabezpieczeniu uznając argumentację pozwanej, że roszczenie powoda na obecnym etapie postępowania roszczenia powoda nie jest nawet uprawdopodobnione. Tym samym Klientka odzyskała prawo prowadzenia spraw i reprezentacji spółki.

 

Postanowienie o uchyleniu zabezpieczenia nie jest prawomocne.
W ramach Kancelarii RKKW projekt prowadził radca prawny Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW oraz adwokat Aleksandra Ługowska, Senior Associate w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej