Klient RKKW wygrywa spór o ustalenie nieważności umów darowizn akcji

15 grudnia 2022

Klient RKKW – spółka publiczna z branży budowlanej, uwikłana została przez jednego z jej mniejszościowych akcjonariuszy w szereg postępowań sądowych. Tłem wszystkich spraw jest rzekome naruszenie obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o Ofercie przez kilku innych akcjonariuszy Spółki.

 

Jednym ze wskazanych sporów, w których pozwany został również Klient RKKW, jest sprawa o ustalenie nieważności umów darowizn dokonanych przez ww. akcjonariuszy mniejszościowych. W ocenie powoda darowizny obarczone są sankcją bezwzględnej nieważności z uwagi na brak zamiaru trwałego wyzbycia się akcji, a jedynie „zaparkowania” ich na zstępnych do czasu zakończenia toczącego się równolegle przeciwko darczyńcom i ich dzieciom postępowania o ustalenie utraty prawa głosu z akcji Klienta RKKW. Powód wywodził też, że Zarząd Spółki pozostaje z darczyńcami w relewantnym porozumieniu w rozumieniu Ustawy o Ofercie.

 

W ramach postępowania Prawnicy RKKW wywodzili m.in. że brak zamiaru definitywnego darowania akcji nie może stanowić przyczyny ustalenia nieważności umowy. Niezależnie od tego podnosili również brak wykazania przez powoda jedynie tymczasowości transferu akcji. Kwestionowali także interes prawny przeciwnika Klienta RKKW w ustaleniu nieważności umów darowizn wykazując, że postępowanie to służy powodowi wyłączenie w celu zabezpieczenia ww. postępowania o ustalenie utraty prawa głosu przez pozwanych (jako że w przedmiotowym postępowaniu Powód uzyskał zabezpieczenie roszczenia przez zajęcie akcji stanowiących przedmiot sprawy).

 

Po rozpoznaniu sprawy Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił w całości powództwo, co pozwala Klientowi RKKW na uniknięcie chaosu korporacyjnego poprzez zachowanie stabilnej struktury akcjonariatu w spółce.

 

Wyrok jest nieprawomocny.

 

W obsługę prawną w powyższej sprawie zaangażowany jest zespół RKKW kierowany przez radcę prawnego Dariusza Kulgawczuka, partnera RKKW ze wsparciem Karola Macieja Szymańskiego, Partnera Zarządzającego RKKW, adwokata Aleksandry Ługowskiej Associate oraz radcy prawnego Dagmary Błaszkiewicz Senior Associate.

 

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej