Klient RKKW wygrywa spór o nabycie kontrolnego pakietu akcji

28 lutego 2020

Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z dnia 9 grudnia 2019 r. uwzględnił apelację Klienta RKKW i oddalił powództwo dotyczące wydania dokumentów akcji z jakim wystąpił jeden ze zbywców. Sporny pakiet akcji zapewnia Klientowi RKKW kontrolę nad spółką.

Klient RKKW nabył od kilku akcjonariuszy jednej ze spółek kontrolny pakiet akcji. Umowa miała charakter warunkowy. Jeden ze zbywców akcji, będący jednocześnie członkiem zarządu spółki, już po podpisaniu umowy i wydaniu akcji zakwestionował jej ważność i skuteczność. Przekonywał, że umowę zawarł pod wpływem błędu, a jej postanowienia naruszają szereg przepisów prawa oraz zasady współżycia społecznego.

Sąd I instancji dał wiarę argumentom powoda i uwzględnił powództwo nakazując Klientowi RKKW wydanie mu dokumentów akcji stanowiących przeszło 20% ogólnej liczby głosów w spółce. Jednakże na skutek apelacji wniesionej przez Klienta Kancelarii Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i oddalił powództwo w całości. W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny wskazał m.in., iż powód nie mógł skutecznie powołać się na błąd, gdyż dotyczył on wątpliwości co do rozumienia postanowień umowy, które mogły zostać usunięte w drodze starannych zabiegów interpretacyjnych. Nadto Sąd Apelacyjny podzielił argumentację klienta RKKW co do skuteczności udzielonej zgody na sprzedaż akcji.

Sąd Apelacyjny dokonał drobiazgowej analizy okoliczności faktycznych sprawy i mimo jej wielowątkowego charakteru prawidłowo wychwycił kluczowe zagadnienia prawne. Wyrok nie pozostawia wątpliwości, że naczelną zasadą obrotu prawnego pozostaje ta, iż umów trzeba dotrzymywać” – podkreśla mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner w Kancelarii RKKW.

Wyrok Sądu Apelacyjnego kończy główny etap kilkuletniego sporu o przejęcie kontrolnego pakietu akcji spółki, a sam wyrok ma znaczenie prejudycjalne dla kilkudziesięciu innych postępowań, które zostały zawieszone do czasu rozstrzygnięcia tej sprawy”, podsumowuje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW.

W postępowanie od samego początku zaangażowany był zespół RKKW kierowany przez mec. Dariusza Kulgawczuka w składzie: radca prawny Maria Anna Czaińskaadwokat Jakub Kutyłaprawnik Konrad Oleszczukaplikant radcowski Zuzanna Łozińska oraz aplikant radcowski Ernest Kosa.

Wyrok jest prawomocny.

czytaj także.

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej