Kancelaria RKKW broni Klienta przed nieuzasadnionym wnioskiem o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych

30 sierpnia 2022

Akcjonariusze Klienta RKKW – spółki publicznej, dążyli do wyznaczenia dla spółki rewidenta do spraw szczególnych mającego zbadać m.in. wszelkie niesprecyzowane wydatki inwestycyjne, realizowane przez emitenta w okresie ostatnich 17 lat. Zaproponowana przez wnioskodawców uchwała w tym przedmiocie nie została powzięta przez Walne Zgromadzenie, więc akcjonariusze wystąpili z przygotowanym przez siebie żądaniem o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych do sądu rejestrowego.

 

Rewident do spraw szczególnych jest istotną instytucją rynku zorganizowanego przewidzianą w ustawie o ofercie publicznej (…), która jednak musi być realizowana zgodnie z przeznaczeniem oraz stosownie do wymogów prawa. W szczególności prawodawca przewiduje, iż wspomniany rewident może zostać ustanowiony celem zbadania określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw. Tymczasem w opisywanym przypadku akcjonariusze domagali się przeprowadzenia audytu w niezwykle szerokim zakresie przedmiotowym, którego sami – wbrew wyraźnym sugestiom padającym podczas Walnego Zgromadzenia – nie chcieli sprecyzować. Propozycja akcjonariuszy zakładała również, iż rewident do spraw szczególnych miałby badać doradztwo prawne pozyskiwane przez emitenta w związku ze sporami korporacyjnymi inicjowanymi przez jednego z wnioskodawców.

 

Poza wszystkimi wadliwościami propozycji akcjonariuszy mniejszościowych – które wyżej zostały zasygnalizowane wyłącznie przykładowo – opisywany wniosek narażał Klienta RKKW na poniesienie znacznych, a jednocześnie nieuzasadnionych, wydatków. Badanie rewidenta przeprowadzane jest bowiem co do zasady na koszt spółki, której dotyczy. Wnioskodawcy przedstawili zaś ofertę badania przewidującą wynagrodzenie dla audytora ad hoc w wysokości wynoszącej szacunkowo pół miliona złotych (z uwagi na nieprecyzyjny opis przedmiotu badania w propozycji akcjonariuszy, sam rewident nie sprecyzował w przedłożonej Walnemu Zgromadzeniu ofercie maksymalnego poziomu kosztów koniecznych do poniesienia).

 

Po rozpatrzeniu sprawy, w tym zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu i Rady Nadzorczej Klienta RKKW, sąd oddalił wniosek akcjonariuszy o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych. W uzasadnieniu orzeczenia podzielono argumentację przedstawioną przez Klienta RKKW.

 

Na ww. postanowienie przysługuje środek zaskarżenia.

 

Obsługę prawną w powyższej sprawie zapewniały Senior Associate Kornelia Łuczejko oraz Associate Karolina Kobojek. Pracami zespołu kierował zaś Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej