Kolejny sukces departamentu „white collar crime” – prawomocne uniewinnienie klienta od wszystkich zarzucanych mu przestępstw

20 października 2022

Klient Kancelarii RKKW („Kancelaria”) od wielu lat prowadzący działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług ochrony osób oraz mienia prawomocnie uniewinniony od wszystkich czynów zabronionych zarzucanych w akcie oskarżenia.

 

Klient Kancelarii prowadzący rozpoznawalną firmę zajmującą się ochroną fizyczną osób i mienia, został niesłusznie oskarżony o popełnienie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności, które miały mieć miejsce w trakcie realizacji jednego ze zleceń.

 

Przeciwko właścicielowi oraz pracownikom firmy ochroniarskiej biorącym udział w realizacji usługi wniesiony został akt oskarżenia, w którym zarzucano im szereg czynów zabronionych zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

W toku postępowania karnego obrońcy kilkukrotnie doprowadzili do skutecznej realizacji wnioskowanych przez nich czynności procesowych, które miały kluczowy wpływ na bieg sprawy. Składając w tym zakresie właściwe wnioski procesowe, obrona doprowadziła m.in. do zwrotu sprawy prokuratorowi celem uzupełnienia śledztwa, powołania nowego zespołu biegłych, a końcowo do wydania przez sąd wyższej instancji postanowienia o wyłączeniu wszystkich sędziów sądu właściwego od rozpoznania sprawy i przekazaniu jej do merytorycznego rozpoznania przez inny sąd równorzędny. Podstawę wydania postanowienia stanowiły przepisy art. 42 § 4 KPK[1] w zw. z art. 41 § 1 KPK w zw. z art. 43 KPK.

 

Sąd I instancji w zakresie czynów zabronionych przeciwko życiu i zdrowiu uniewinnił wszystkich oskarżonych od zarzucanych im przestępstw. W zakresie czynów przeciwko wolności, co do części oskarżonych, umorzył postępowanie z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu (pozostali oskarżeni zostali uniewinnieni również od tego zarzutu). Wyrok Sądu I instancji został zaskarżony zarówno przez oskarżyciela publicznego jak i oskarżyciela posiłkowego. Sąd II instancji w pełni podzielił stanowisko sądu I instancji i utrzymał zaskarżony wyrok w mocy, czyniąc go prawomocnym.

 

„Uniewinnienie klienta w tej sprawie wymagało podjęcia niestandardowych i konsekwentnych działań już na etapie postępowania przygotowawczego. Z uwagi na możliwy brak obiektywizmu organów ścigania znajdujący odzwierciedlenie w sposobie procedowania, działania te wymagały umiejętnego wykorzystania przepisów procedury karnej. Możliwość przedstawienia kompletnego materiału dowodowego przed bezstronnym sądem (w aspekcie zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym), wymagała bowiem uprzedniego wykazania istnienia braków postępowania, przeprowadzenia nowych dowodów oraz skutecznego wnioskowania o wyłączenie od rozpoznania sprawy wszystkich sędziów sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy. Dodatkową satysfakcję sprawia fakt, iż Sąd, umarzając postępowanie co do części oskarżonych w zakresie czynów przeciwko wolności, w całości podzielił stanowisko obrony, uzasadniając swoją decyzję poświeceniem przez oskarżonych dobra przedstawiającego niższą wartość od dobra przez nich ratowanego”.

– skomentował adw. Marcin Olchowicz (główny obrońca oskarżonych).

 

Ze strony Kancelarii RKKW obronę w ramach prowadzonego postępowania karnego prowadził adw. Marcin Olchowicz, Partner w Kancelarii RKKW przy wsparciu adwokat Natalii Ruszkowskiej.

 

[1] Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375), LEX, dalej jako „KPK”.

czytaj także.

Skuteczna obrona Klienta RKKW przed zarzutami popełnienia przestępstwa związanego z ochroną infrastruktury krytycznej

18 kwietnia 2024

Zobacz więcej

RKKW broni klienta przed wysokim roszczeniem odszkodowawczym

8 marca 2024

Zobacz więcej

Wspólny sukces dwóch zespołów Energetyki i Infrastruktury

25 lutego 2024

Zobacz więcej