Klient RKKW wygrywa w sporze sądowym na tle umowy dotyczącej outsourcingu usług księgowych, rachunkowych i podatkowych

4 lutego 2022

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwa przeciwko Klientowi RKKW związane z umową o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz prowadzenie dokumentacji podatkowej.

 

Klientem RKKW jest spółka publiczna, inwestor finansowy w spółkach działających w branży nieruchomościowej. Spółki te zajmują się głównie wynajmem nieruchomości komercyjnych, logistycznych, biurowych, sprzedażą gotowych działek budowlanych, czy sprzedażą domów i mieszkań.

 

Klient RKKW zlecił outsourcing usług księgowości rachunkowej i podatkowej spółce, która profesjonalnie świadczy takie usługi. Zakres zlecenia obejmował Klienta RKKW oraz spółki, w które lokował swoje inwestycje. Z uwagi na nienależyte wykonanie usług współpraca została zakończona. Jednakże spółka usługodawca nie wydała Klientowi RKKW i jego spółkom całości dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej, w szczególności wszystkich elementów ksiąg rachunkowych. Było to ze strony usługodawcy działanie przymuszające do zapłaty swojego wynagrodzenia za czynności, których należyte wykonanie było kwestionowane przez Klienta RKKW.

 

Klient RKKW oraz jego spółki zostali pozwani przez spółkę usługodawcę o zapłatę wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług. Strategia obrony przed roszczeniami zakładała m.in. podniesienie przez Klienta RKKW i pozostałe pozwane spółki zarzutu potrącenia. Zarzut potrącenia opierał się na roszczeniach odszkodowawczych Klienta RKKW i pozostałych spółek. Źródłem szkody było niewydanie przez usługodawcę całości ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. Pozwani zarzucili, że niewydanie całości ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej było sprzeczne z ustawą o rachunkowości, było nielojalnym zachowaniem kontrahenta oraz nie realizowało celu gospodarczego umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Natomiast powód stał na stanowisku, że zakres obowiązku wydania dokumentacji księgowej, rachunkowej i podatkowej regulowała treść umowy, która jednak nie była jednoznaczna w tym zakresie, co było również przedmiotem sporu interpretacyjnego.

 

W sprawie przeciwko Klientowi RKKW Sąd I instancji zasądził roszczenie dla spółki usługodawcy. W sprawie przeciwko spółce, w której Klient RKKW dokonał inwestycji, Sąd I instancji oddalił powództwo powoda. Oba wyroki zostały zaskarżone. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznający odpowiednio apelację Klienta RKKW oraz apelację spółki usługodawcy stanął na stanowisku, że usługodawcy nie przysługują roszczenia — podzielając w tym zakresie argumentację Klienta RKKW. Sąd II instancji podniósł, że podmiot świadczący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych ma obowiązek (po rozwiązaniu umowy) wydania dokumentacji księgowej w taki sposób, aby właściciel ksiąg rachunkowych mógł niezwłocznie i samodzielnie podjąć się prowadzenia ksiąg rachunkowych. Sąd stwierdził też, że usługodawca powinien postępować lojalnie wobec swojego kontrahenta oraz wydać mu wszystko, co dla kontrahenta uzyskał, chociażby w imieniu własnym.

 

Sprawy prowadził radca prawny Marcin Michalik (Senior Associate) wraz z prawniczką Aleksandrą Rudzińską, projekt zaś koordynowała radca prawny Aneta Pankowska – Partner w Kancelarii RKKW.

czytaj także.

RKKW LIDEREM - XXII Ranking Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej

27 czerwca 2024

Zobacz więcej

Zatrzymanie bezprawnej akcji dyfamacyjnej wymierzonej w Klienta RKKW

13 czerwca 2024

Zobacz więcej

Sukces Klienta RKKW w sporze o wypłatę premii menedżerskiej uzależnionej od wyników spółki

13 czerwca 2024

Zobacz więcej