02 Maj 2018

SN: Zawiadomienie wysłane na nieaktualny adres oskarżonego stanowi naruszenie przysługującego mu prawa do obrony

W trakcie postępowania sądowego oskarżony wskazał sądowi nowy adres korespondencyjny. Pomimo powyższego zawiadomienie o rozprawie zostało mu doręczone pod nieaktualny adres, a sąd – pomimo braku stawiennictwa oskarżonego – wydał na tym posiedzeniu wyrok w sprawie. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4.04.2018 r. (sygn. akt: V KK 65/18) uznał, że sąd rażąco naruszył przysługujące oskarżonemu prawo do obrony. Zaskarżony wyrok został uchylony, a sprawa przekazana do ponownego rozpoznania.